بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی ساختمان‌های مسکونی بر میزان مصرف انرژی 		(مطالعه موردی شهر خرم آباد)
1. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی ساختمان‌های مسکونی بر میزان مصرف انرژی (مطالعه موردی شهر خرم آباد)

آیت ناصری؛ آرش مهرگان

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 59-73

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2018.62065

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش برای ارائه راه حلی جهت کاهش میزان مصرف انرژی در خانه های مسکونی است که در شهر خرم آباد صورت می‌گیرد. به منظور بررسی نحوه  اثر خصوصیات فیزیکی ساختمان بر میزان مصرف انرژی آن، نخست هفت ...  بیشتر