بررسی تطبیقی الگوهای جایگیری فضای خیس درانعطاف‌پذیری مسکن
1. بررسی تطبیقی الگوهای جایگیری فضای خیس درانعطاف‌پذیری مسکن

آیدا رسولی ثانی آبادی؛ مریم فرهادی؛ علی غفاری

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 131-144

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.138130.1021

چکیده
  یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از معماران معاصر را به خود جلب نموده، انعطاف‌پذیری در طراحی مسکن است. مسکن انعطاف‌پذیر می‌تواند با پاسخگویی به چرخه زندگی کاربران، نیازهای متعدد و متغیر ...  بیشتر