باز زنده‌سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر
1. باز زنده‌سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر "شهررود" آمل)

نرگس حمزه؛ حامد مظاهریان؛ محمدسعید ایزدی؛ مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 139-157

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.103681

چکیده
  باز زنده‌سازی فضای شهری و استخوان­بندی اصلی آن فراهم‌کننده زمینه رشد و به ‌مثابه اهرمی برای توسعه شهر است. عناصر طبیعی بخشی از منظر طبیعی هستند که در نتیجه‌ی همپوشانی و تعامل میان انسان و طبیعت پدید ...  بیشتر