اولویت‌بندی عوامل معناساز در فرآیند ادراک محیط با استفاده از تکنیک تاپسیس جهت تدوین مدل علت و معلولی معنا
اولویت‌بندی عوامل معناساز در فرآیند ادراک محیط با استفاده از تکنیک تاپسیس جهت تدوین مدل علت و معلولی معنا

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سیدمحمدحسین ذاکری

دوره 11، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.30475/isau.2020.186497.1219

چکیده
  برای ادراک محیط انسان نیازمند ایجاد نوعی تطابق میان حالات روانی خود و نیروهای محیطی ناشی از پدیده است، بنابراین فضای احاطه ­کننده مخاطب از طریق سازمان عناصر، بر احساس ما از محیط تأثیر می­ گذارد. ازاین ...  بیشتر