قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر
1. قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

حسین راعی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.212991.1329

چکیده
  براساس اسناد تاریخی و جغرافیای تاریخی، در دوره قاجار و در پهنه جغرافیای نیاسر مجتمع‌های زیستی به وجود آمدند که علاوه بر تأثیر بسزا در معیشت و زیست‌بوم در مقیاس خود پدیدآورنده فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر