سنجش ظرفیت بازتوسعه اراضی متروکه در اراضی صنعتی - کارگاهی شهر یزد
1. سنجش ظرفیت بازتوسعه اراضی متروکه در اراضی صنعتی - کارگاهی شهر یزد

فاطمه کریمی؛ سمانه جلیلی صدر آباد

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.221664.1363

چکیده
  رشد جمعیت شهرها و شهرنشینی مدیران و نظریه‌پردازان شهری را در پی راه‌حل‌های درست توسعه شهری سوق داده است. در دو دهه 1980و 1990میلادی بازتوسعه اراضی متروکه در زیرمجموعه سیاست توسعه درون‌زا مطرح شد. این سیاست ...  بیشتر