تعاملات اجتماعی در محوطه‌های کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک‌های صنعتی نوین
1. تعاملات اجتماعی در محوطه‌های کارگری دوره هخامنشی و معماری شهرک‌های صنعتی نوین

بهرام مقتدر؛ ایرج اعتصام؛ مهرداد متین

دوره 11، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 231-248

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.222389.1369

چکیده
  از مهمترین ویژگی های فضا، فراهم نمودن فرصت هایی در جهت تعاملات اجتماعی است. هنگامی که مردم یک اجتماع با یکدیگر در تعامل هستند، رابطه احساسی قوی تری با مکان و فضای اجتماعی خود برقرار می کنند. این تعامل ...  بیشتر