الگوی منظر آوا در باغ‌های قاجار شیراز
الگوی منظر آوا در باغ‌های قاجار شیراز

امین حبیبی؛ سارا رحمانی؛ مهسا سعیدی زاده؛ نگار مکاری

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 281-292

https://doi.org/10.30475/isau.2020.222202.1367

چکیده
  منظر صوتی محرک احساسی است که کیفیت فضاهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در باغ ایرانی صوت جزیی جدایی‌ناپذیر از ادراک فضایی تلقی می‌شود که بر رفتار افراد در فضا و به طور کلی کیفیت فضایی تاثیر دارد. ...  بیشتر