تحلیل عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری میراثی(مطالعه موردی: شهر تهران)
1. تحلیل عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری میراثی(مطالعه موردی: شهر تهران)

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ شمس السادات زاهدی؛ سید سعید هاشمی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 237-250

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.213371.1332

چکیده
  گردشگری میراثی به‌عنوان گردشگری فرهنگی و موتور محرکه توسعه مناطق از مهم‌ترین مواردی است که نیازمند اتخاذ برنامه‌های راهبردی فضایی منسجم متناسب با پتانسیل‌ها و شرایط بومی منطقه است. در چارچوب این ...  بیشتر