بازتوسعه زمین‌های قهوه‌ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار
بازتوسعه زمین‌های قهوه‌ای، رهیافتی به سوی توسعه محلی پایدار

سید علیرضا نوفل؛ پارین کلبادی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 133-146

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61969

چکیده
  رشد و توسعه شهری فرایندی غیر قابل اجتناب و همواره در حال تغییر و تحول محسوب می شود. یکی از مهمترین دغدغه ها در این توسعه، تعیین جهات مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی، ...  بیشتر