تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری
تبیین زمینه‌ها و اصول پساساختارگرایی در برنامه‌ریزی شهری

ثمینه انصاری؛ پروین پرتوی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 195-216

https://doi.org/10.30475/isau.2019.87942

چکیده
  تاریخ شهرسازی قرن بیستم، مملو از نظریات و روش‌هایی است که به مفروضات هستی‌شناختی، شناخت‌شناختی و روش‌شناختی پارادایم اثبات‌گرایی (پوزیتیویستی) وابسته هستند؛ در واقع، برنامه‌ریزی شهری پیش از اواخر ...  بیشتر