سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی
سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی

جلیل اولیا؛ علیرضا تقدیری؛ سارا قنبرزاده قمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61920

چکیده
  نوشته حاضر به مشکلات موجود در روش ها و سیستم های صنعتی ساختمان سازی در پاسخ به نیازهای جمعیت در حال رشد، کیفیت نسبتا پایین محصول نهایی، تقاضا برای ساخت با کیفیت بالاتر، بالا بودن میزان مصرف انرژی و مواد ...  بیشتر