ارزیابی نظام اتصال انسان و طبیعت در سیستم واقعیت مجازی با هدف ارائه و بازتاب مدلی در کالبد معماری
ارزیابی نظام اتصال انسان و طبیعت در سیستم واقعیت مجازی با هدف ارائه و بازتاب مدلی در کالبد معماری

سید علی سجادی زاویه؛ رعنا نیلی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 181-199

https://doi.org/10.30475/isau.2022.230954.1415

چکیده
  مواجهه با طبیعت بعنوان نیاز فطری، یک ضرورت چندوجهی در زندگی شهریست که کَمابیش رویارویی با این مقوله اتصالی فیزیکی و روندی خطی بوده است. در خِلال این سِیر با ورود مفاهیم جدید در علوم، واقعیت مجازی  برای ...  بیشتر
تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی
تأثیرات معماری فضاهای مجازی بر محیط انسانی

احمد اخلاصی؛ حسام قمری

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61933

چکیده
  در کنکاش پیرامون گذشتگان، معماری همواره گویای پیشرفت های فنی، علمی و ویژگی های فرهنگی زمان قلمداد شده است.این موضوع مبین آن است که معماری از تغییرات اساسی جوامع متأثر بوده و به تبع آن ها شکل گرفته است. ...  بیشتر