حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران
حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران

اصغر محمد مرادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61939

چکیده
  وجود نظام های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی وجه تمایز بازار سنتی با مراکز جدید تجاری است. بازار سنتی مرکز و قلب شهر تلقی می شد و محل برخورد فرهنگ و تجارت بوده، مضمون تاریخی و پیام و قالب آن سلسله ای از قوس ...  بیشتر