کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه
کاربرد الگوی مقداری در همسازی معماری و سازه

محمدجواد مهدوی نژاد؛ غزل رفالیان

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61940

چکیده
  از دیرباز تا گذشته نه چندان دور، دانش ساختمان و فنون مربوط، این امکان را در اختیار قرار می داد که ساخت بنا به گونه ای یکپارچه آغاز شده، و به پیش رود. اما امروز این مهم با دشواری های بسیاری رو به رو است. پیچیدگی ...  بیشتر