مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب
مقدمه ای بر مفهوم وانواع شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب

محمدرضا بابایی؛ حسین سلطان زاده؛ مسعود شریک زاده

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61942

چکیده
  بررسی مبانی نظری شفافیت در هنر و معماری معاصر غرب موضوع این پژوهش می باشد. اهمیت این موضوع، بیشتر از آن روست که با بررسی مقایسه ای نگرش ها و دیدگاه ها پیرامون مفهوم شفافیت در دوره معاصر مبانی شکل گیری این ...  بیشتر