بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61984

چکیده
  یادگیری بازی محور، از رویکردهای نوین به مقوله ی یادگیری است که در آن با رجوع به مفهوم کودکی کردن، یادگیری را کسب تجربه از جنبه های گوناگون بازی تعریف می کنند. در این رویکرد بازی، ابزار یادگیری است زیرا ...  بیشتر
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری
بازی انگیزی، راهبرد طراحی محیط های یادگیری

کریم مردمی؛ سیما ابراهیمی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد و تیر 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61967

چکیده
  یادگیری بازی محور، از رویکردهای نوین به مقوله ی یادگیری است که در آن با رجوع به مفهوم کودکی کردن، یادگیری را کسب تجربه از جنبه های گوناگون بازی تعریف م یکنند. در این رویکرد بازی، ابزار یادگیری است زیرا ...  بیشتر