حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری
1. حلقه گمشده روان شناسی محیط در آموزش معماری

علی نمازیان؛ فاطمه قارونی

دوره 4، شماره 1 ، آذر و دی 1392

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2014.61968

چکیده
  آیا معماران قادر هستند ساختمان هایی را طراحی کنند که کالبد آن به ارتقاء خلاقیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و درونی افراد کمک کند؟ پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح عوامل تاثیرگذار بر موضوع، نظیرشناخت ...  بیشتر