کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی
کاربست سیاست های طراحی محور در فرایند چهارچوب توسعه اجتماعات محلی

مصطفی عباس زادگان؛ مصطفی بهزادفر؛ نینا الوندی پور

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61974

چکیده
  توسعه شهری از جمله پدیده های مهم عصر حاضر تلقی می گردد. در سال های اخیر تمایل به طراحی شهری در فرایند توسعه شهری صرفا به عنوان یک نگرانی بصری (شکل و سبک) دیده شده است. این امر خود موجب کاهش توجه به ابعاد مهم ...  بیشتر