تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها
تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستانها

یوسف گرجی مهلبانی؛ مژگان صالح آهنگر

دوره 4، شماره 2 ، دی 1392

https://doi.org/10.30475/isau.2014.61975

چکیده
  بیمار به فردی اطلاق می شود که از ناراحتی یا اختلال روحی یا جسمی و یا هر دوی آنها رنج می برد. بیمارستانها و سایر مراکز درمانی به عنوان مکان هایی به شمار می روند که بیماران جهت تشخیص و درمان بیماری خود به ...  بیشتر