تأثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی مطالعه موردی: خانه زینت الملک شیراز
تأثیر ارسی ها بر جریان هوا در فضای داخلی مطالعه موردی: خانه زینت الملک شیراز

علی عطروش؛ ریما فیاض

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.61996

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی عناصر کنترلی جریان سیال در فضاهای داخلی معماری سنتی ایران و به صورت خاص در شهر شیراز صورت گرفته است. عناصری مانند ارسی ها که در این معماری جایگاه ویژه ایی دارند، نقش مهمی را در ...  بیشتر