تبیین اصول نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی
تبیین اصول نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی

ملیحه باباخانی؛ اسفندیار زبردست؛ محمدسعید ایزدی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62021

چکیده
  تجارب نوسازی شهری اغلب حاکی از آن است که علی‌رغم بهبود در وضعیت اقتصادی و کالبدی بافت‌های ناکارآمد شهر، مشکلات اجتماعی از قبیل تخریب شبکه‌های اجتماعی موجود، اخراج گروه‌های آسیب‌پذیر وبه عبارتی نارضایتی ...  بیشتر