بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند
بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند

احمد ندایی فرد

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62025

چکیده
  در 20سال گذشته، افراد بسیاری با سنین مختلف، در تجارت و نیز زندگی روزانه با کامپیوترها سروکار داشته اند. با این حال، در بازار فناوری و اطلاعات، کاربران سالخورده نادیده گرفته می شوند؛ چراکه بسیاری از ابزارهای ...  بیشتر