تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری
تحلیلی مقایسه ای بر خوانش مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر معماری

الهه رحمانی؛ ایرج اعتصام؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62033

چکیده
  "نقد اثر معماری" با بررسی خود بنا آغاز میشود؛ اما خاستگاهش، در بنیانهای نظری معماری است. با دانستن این مهم که "نقد" و "نظریه"، دو مقوله مرتبطند، هدف نقد بهعنوان زیرمجموعه تئوری، تفسیر و ارزیابی آثار برمبنای ...  بیشتر