ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز
ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز

رحمت محمدزاده؛ ناهید رضائی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62038

چکیده
  بدنبال تغییر و تحولات ایجاد شده در عرص ههای علمی و آموزشی و لزوم توجه به امر آموزش در فضاهای باز، طراحی محوطه های دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. با چنین درکی، بررسی سایت دانشگاه تبریز به دلیل ...  بیشتر