پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار
پژوهشی بر روند تغییرات چیدمان ساختمان های راکتور و توربین در نسل های مختلف نیروگاه های آب سبک تحت فشار

امیر بهرامی پناه

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62040

چکیده
  حدود دو سوم برق تولیدی کل نیروگاه های مختلف هسته ای جهان، در نیروگاه های هسته ای آب سبک تحت فشار تولید میگردد. کشورهای متعددی در طراحی و توسعه این نیروگاه ها بر پایه تکنولوژی های مشابه و یا متفاوت نقش داشته ...  بیشتر