ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین
ارسی، راهکاری برای کنترل نور روز نمونه های موردی: خانه های دورهِ ی قاجار در قزوین

یوسف گرجی مهلبانی؛ علی اصغر مفرد بوشهری

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

https://doi.org/10.30475/isau.2017.62042

چکیده
  امروزه با توجه به این که افراد درصد قابل توجهی از ساعات روز را در ساختمان ها و محیط های مصنوع می گذرانند، تأمین نور طبیعی در این فضاها ضروری است. از طرفی باید دقت شود تابش خورشید می تواند منجر به ورود گرما ...  بیشتر