توسعه ابزار سنجش تاب آوری سازمانی شهر در برابر بحران
توسعه ابزار سنجش تاب آوری سازمانی شهر در برابر بحران

داوود کاظمی؛ علیرضا عندلیب

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 77-89

https://doi.org/10.30475/isau.2018.62049

چکیده
  وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی کشور همواره منجر به آسیب های جدی مالی و تلفات انسانی گسترده ای گردیده است و این در حالی است که نگرش های جاری و حاکم بر مدیریت بحران ...  بیشتر