ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی
ارائه تعریفی جامع از معماری در بررسی مجموعه های صنعتی با نگرش سیستمی

جواد گودینی؛ محسن وفامهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.30475/isau.2019.97131

چکیده
  نوشتار حاضر حاکی از آن بوده که دانش ما از معماری مجموعه های صنعتی (نسبت به دیگر کاربری ها)، محدود است. جدا از کم بودن پژوهشهای معماری در خصوص مجموعه های صنعتی، یکی دیگر از چالش های کلیدی این عرصه، ...  بیشتر