کاربرد مدل تلفیقی  SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی  (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی)
کاربرد مدل تلفیقی  SWOT-AHP در طراحی محصولات بهداشتی  (مورد مطالعه: طراحی مسواک برای معلولین حرکتی)

حسن صادقس نائینی؛ سیده میترا رفیعی

دوره 7، شماره 2 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.30475/isau.2017.62031

چکیده
  در دنیای امروز، رقابت در بین تولیدکنندگان و به تبع آن طراحان محصول از ظرافت ها و ویژگی های خاصی برخوردار است از این رو فرآیندهای تصمیم گیری در روند ایده پردازی تا طراحی و تولید از پیچیدگی و حساسیت های ...  بیشتر