ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)
ارائه مدل مفهومی مکان در همنوایی نمایانگرهای زمان و فضا(نمونه موردی: امام‌زاده یحیی تهران)

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزاد فر؛ یوسفعلی زیاری

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.30475/isau.2021.231763.1423

چکیده
  در قرن حاضر در پی ظهور اندیشه‌های جدید شهرسازی، تفکر‌ها در ارتباط با ساخت و طراحی شهر‌ها به ماهیت پیچیده خود رجعت کرده و پارادایم‌های شهری نیز همواره انسان را به تفکر و تعمق دعوت کرده است. طراحی شهری ...  بیشتر
تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه های روانشناختی دانشجویان
تحلیل آماری تأثیر رنگ سالن امتحانات بر مؤلفه های روانشناختی دانشجویان

فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدیزاده؛ مونا بیسادی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389

https://doi.org/10.30475/isau.2010.61931

چکیده
  با توجه به تأثیر محیطی کالبدی بر انسان، می توان با تعیین کیفیات عناصر فضایی، به خلق محیطی با ویژگی های مطلوب دست یافت. در این راستا مقاله حاضر به بررسی رنگ مناسب سالن امتحانات از دیدگاه دانشجویان، پرداخته ...  بیشتر