مطالعه تطبیقی اصول پیرنیا در معماری و مصنوعات با سبک های طراحی صنعتی
مطالعه تطبیقی اصول پیرنیا در معماری و مصنوعات با سبک های طراحی صنعتی

محمد ذوالفقاری؛ ناصر کلینی ممقانی

دوره 12، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 205-216

https://doi.org/10.30475/isau.2021.275192.1698

چکیده
  به دنبال وقوع انقلاب صنعتی و بعد از آن، صنعتگران دست به تولید محصولات متعدد زدند و با پیدایش تفکرات مختلف، ایده‌های تحول زندگی بشر در شعر، موسیقی، صنعت و معماری و سایر موارد در قالب سبک‌ها و ایده‌های ...  بیشتر