ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند
ارزیابی واسطه های کاربری در محصولات خانگی با رویکرد رضایت مصرف کننده و طراحی خوشایند

سارا رشتچیان؛ عطیه غلامپور؛ آزاده رزاق شعار؛ آنا باطبی؛ محبوبه سادات علوی؛ حسن صادقی نائینی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1394

https://doi.org/10.30475/isau.2016.62000

چکیده
  برقراری ارتباطی پویا و هدفمند بین کاربر و محصول برای جلب رضایت و برقراری احساس خوشایندی از مهمترین فاکتورها در طراحی محصولات در دنیای امروز می باشد. ابزار برقراری این ارتباط شایسته واسطه های کاربری هستند ...  بیشتر