تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)
تدوین راهبردهای طراحی مبادی ورودی شهرها با رویکرد کیفیات ادراکی - بصری (نمونه مورد مطالعه: ورودی جنوب شرقی کلان شهر تهران)

عبدالهادی دانشپور؛ مهدی ماستیانی

دوره 5، شماره 1 ، تیر 1393

https://doi.org/10.30475/isau.2015.61979

چکیده
  در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی برخوردار بودند بلکه جزء ویژگی های ...  بیشتر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر
تحلیل ساختارگرا در نشانه شناسی کالبد شهر

زهرا السادات سعیده زرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.30475/isau.2011.61937

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متععدی قرار می گیرند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه اعم از اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیبایی شناختی با مشکلات عدیده ای رو به رو است. ...  بیشتر