نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

براساس اسناد تاریخی و جغرافیای تاریخی، در دوره قاجار و در پهنه جغرافیای نیاسر مجتمع‌های زیستی به وجود آمدند که علاوه بر تأثیر بسزا در معیشت و زیست‌بوم در مقیاس خود پدیدآورنده فرهنگ اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای در منطقه بودند. این مزارع به دلیل دارابودن جمعیت ثابت و همچنین استقرار عناصرکالبدی در کنار کشتخوان‌ها «مسکون» نام گرفتند و تا پایان دوره پهلوی اول به حیات و بقاء ادامه دادند. هم اکنون به دلایل متعدد بسیاری از آن‌ها در معرض نابودی قرارگرفته‌ و یا کاربری آن‌ها تغییر کرده است. هدف از این پژوهش؛ فهم مزارع مسکون تاریخی نیاسر از طریق بیان ویژگی‌های آن‌ها است و سعی شده است با رهیافت تفسیری و راهبرد تفسیری تاریخی به خوانش اسناد مکتوب و پیمایش آثار مادی پرداخته شود. براین اساس بسیاری از مزارع نیاسر از طریق مطالعات میدانی، مصاحبه و سندپژوهی مورد شناسایی قرارگرفته‌اند. در این فرآیند تعدادی از مزارع مسکون نیاسر دوباره پیدا و با اسناد تاریخی موجود تطبیق داده شدند. آن‌ها با دو صورت مشخص؛ قلاع کشتخوانی و مجموعه‌های کشتخوانی دیده شده و قابلیت‌ها و نظام‌های سه‌گانه آن‌ها شناسایی شد. شناسایی صورت‌ها و قالب‌های مزارع و معرفی بخشی از قابلیت‌های پنهان و نظام‌های مستقر در مزارع مسکون نیاسر در دو قالب کارکردی و کالبدی از نتایج قابل اشاره در این مقاله به حساب می‌آید. ایجاد سرزندگی و تبدیل مزارع به «محوطه‌های زندگی» به جای محوطه‌های تاریخی مطلق،  قدمی استوار در نیل به پایداری آن‌ها است. بنابراین پیشنهاد می‌شود در آغاز کلیه عناصر یک مزرعه در قالب یک کُل منسجم با عنوان « مزرعه تاریخی» در فهرست آثار ملی ثبت شوند تا از این طریق بتوان ضمن آگاهی‌رسانی و حمایت حقوقی و قانونی از آن‌ها به حفاظت از قابلیت‌های پنهان اشاره شده و پایداری مزارع تاریخی در ایران کمک کرد.

چکیده تصویری

قابلیت‌های پنهان در مزارع مسکون تاریخی نیاسر

تازه های تحقیق

- بررسی 27 مزرعه در پیرامون نیاسر نشان می‌دهد که مزارع مسکون تاریخی در طول قرون مختلف با تکیه بر قابلیت‌ها و نظام‌های کالبدی و کارکردی به وجود آمدند، رشد کردند و با از بین رفتن این قابلیت‌ها به اضمحلال نزدیک شدند.

- ایجاد سرزندگی و تبدیل مزارع نیاسر به «محوطه‌های زندگی» به جای محوطه‌های تاریخی مطلق،  قدمی استوار در نیل به پایداری آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hidden capabilities in historical farmstead of Niasar

نویسنده [English]

  • Hosein Raie

Assistant Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran .

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Based on historical geography and documents of the Qajar era in the geographical zone of Niasar, the built biological complexes significantly affected the living and ecology and created a special economic and social culture on their scale. Due to fixed and floating population and defensive, religious, service, and physical components and the existence of water sources and rural properties, these farmsteads were known as residential ones and survived until the end of the first Pahlavi era. Residential farmsteads have played a pivotal role in the natural and living system of Iran central plateau and the management of the provincial affairs of various governments in Iran. Owning or dedicating the farmsteads, most rulers and politicians took care of the economic affairs of their dominated areas, employed many workers and peasants, and developed their sociopolitical influence realm. Many historical residential farmsteads are now ruining, or their use has been changed. The duration of this process will ruin any documents in the field of architectural, cultural, social, economic, and administrative systems. Numerous factors have been influential in their destruction. Continuous developments and instability of economic and political affairs of the country in a wide time range and feudalism and land reformations in the contemporary era and climatic and environmental variables are considered the most important factors of farmstead destruction.
Methods: This study aims to understand the historical residential farmsteads of Niasar through their features. It tries to interpret and read the written documents and survey materialistic monuments through an “underlying theory” and historical-interpretational approach. On this basis and as the case study, most of Niasar farmsteads were identified through field studies, attitude assessment, and document research. First, the location of 27 farmsteads was identified and mapped in required scales through field surveys and the aerial images within a 15-kilometer radius of Niasar Cultural Center. Following that, the qualities of farmstead formation were investigated based on written documents and references such as Zarabi, 1956; Ghomi, 2006, and the studies of Niasar Cultural Heritage Base specifically. The whole information was investigated through qualitative questionnaires and interviewing the stakeholders of physical, cultural, social, and economic fields. Within the process, some of the residential farmsteads of Niasar were found again and adapted with historical documents. Therefore, two specific species were recognized; rural property castles and rural property complexes, and their capabilities and their three-fold systems were identified.
Findings: Two questions are queried in this paper; firstly, the “hidden capability” concept will be scrutinized, and next, different types of hidden capabilities in historical farmsteads of Niasar will be investigated. Niasar farmsteads have been investigated as the smallest biological complex in Rostagh village in Kashan for responding to the research questions. In order to identify their features, the qualities of the location, formation periods, shapes, water, and rural property and service, religious, residential constructions have been mentioned. The related findings to the ownership, exploitation specifications, and economic, living, social, and population coordinates have also been investigated. In Table 2, all such features introduced a part of hidden capabilities and deployed systems in residential farmsteads of Niasar. Physical, architectural, economic, cultural, and social systems in two functional and physical forms are some of the capabilities hidden in the farmsteads and have been revealed in the study process after some decades.
Conclusion: Historical residential farmsteads of Niasar have lost their identity, and their mentioned capabilities have remained unknown. They are being ruined due to massive immigration of natives, the replacement of non-natives, and urban or rural unbalanced development. According to the current paper, investigating the concepts of historical residential farmsteads as infill cultural and economical packages is suitable. This paper considers the vitality and conversion of farmsteads to “living areas” instead of recognizing them as absolute historical areas to move toward achieving sustainability in farmsteads. Therefore, it suggests that all components of a farmstead should be prepared in the form of a coherent whole entitled “Historical Farmstead” to be inscribed on the National Monuments List. Meanwhile, awareness and legal support and the hidden protection capabilities can contribute to the sustainability of historical farmsteads in Iran. Historical residential farmsteads shall approach their historical role in protecting living and biological systems of cultural and natural heritage groups. It will not be realized unless they are identified qualitatively and quantitatively, and their existence and effect are recognized in different affairs of the country throughout history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden Capabilities
  • Historical Farmstead
  • Qajar
  • Niasar
ـــــــــــــــ . (1391). برج‌های دیدبانی، عناصر نو شناخته‌ای از نظام دفاعی حومه نیاسر کاشان. مجله علمی و پژوهشی مرمت آثار و بافت‌های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، 2 (4)، 65-47.
ـــــــــــــــ . (1392). صورت درخت زندگی بر روی سنگ مزارهای نیاسر. دو فصلنامه علمی-پژوهشی طرح و نماد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت،  (5) 5، 72-55.
ـــــــــــــــ . (1396). در جستجوی مزارع مسکون اربابی در نیاسر. مجموعه مقالات همایش باغهای تاریخی، دانشگاه کاشان. 251-230.
ابونصری هروی، قاسم بن یوسف. ( 1346). ارشادالزراعه، به اهتمام محمد مشیری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان. (1368). مرآة‌البلدان. به کوشش: عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
اعظم واقفی، سیّد حسن. (1374). میراث فرهنگی نطنز، آثار تاریخی، آداب، سنت‌ها و تاریخ نطنز. ج اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
افشار، ایرج. (1374). یادگارهای یزد، معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی شهر یزد. ج 1 و 2. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. چ دوم.
افضل الملک، غلامحسین. (1360). سفرنامه خراسان و کرمان. به اهتمام: قدرت الله روشنی. تهران: انتشارات توس
اوا سابتلنی، ماریا. (1387). باغ ایرانی: واقعیت و خیال ( ترجمه داود طبایی). گلستان هنر، (12)، 29-16.
توانگر مروستی، مجید. (1394). قلعه روستاهای تاریخی منطقه هرات و مروست استان یزد. انتشارات سبحان نور.
حسن‌آبادی، ابوالفضل. (1386). نگاهی به اسناد سیورغال در دوره صفویه (بررسی اسناد سیورغال موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه گنجینه اسناد. (67).
حسینی یزدی، سید‌رکن‌الدین. (1341). جامع الخیرات. به کوشش: ایرج افشار و محمدتقی دانش‌پژوه. تهران: انتشارات فرهنگ ایران‌زمین.
حکمت یغمایی، عبدالکریم. (1369). بر ساحل کویر نمک. تهران: انتشارات توس.
دفتر منطقه‌ای یونسکو. (1388). راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی( ترجمه فرزین فردانش). تهران: انتشارات دفتر منطقه‌ای
دهگان، ابراهیم. (1389). دسکره. فصلنامه گنجینه اسناد. دفتر سوم 202-199
راعی، حسین و بهشتی،  سیدمحمد. (1395). مزارع مسکون تاریخی در ایران؛ از آغاز تا دوره صفویه. مجله علمی و ترویجی اثر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، (74)، 22-1.
راعی، حسین. (1389). .مقدمه ای بر معماری مزارع در ایران. مجله میراث ملی. معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 1( 4)، 121-116
راعی، حسین، محمدمرادی، اصغر و صالحی کاخکی،  احمد. (1395). آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد. پژوهش‌های معماری اسلامی، دانشگاه علم و صنعت، 4 (4)، 19-1.
سپنتا، عبدالحسین. (1346). تاریخچه اوقاف اصفهان. انتشارات اداره‌کل اوقاف منطقه اصفهان.
شیخ الحکمایی، عمادالدین. (1388). اسناد معماری ایران. دفتر اول. تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری.
صفی نژاد، جواد. (1368). بنه (نظام‌های زراعی سنتی در ایران). تهران: انتشارات امیرکبیر.
طالب، مهدی و عنبری، موسی. (1387). جامعه‌شناسی روستایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم.
ظل‌السلطان، مسعودمیرزا. (1368). خاطرات ظل السلطان. به اهتمام و تصحیح: حسین خدیوجم. تهران: انتشارات اساطیر.
عامری سیاهویی، حمیدرضا. (1388). معماری روستایی قدیمی فرانسه. تهران: انتشارات کاوش‌پرداز.
فرمانفرما، عبدالحسین میرزا. (1383). مسافرت نامه کرمان و بلوچستان. به کوشش: ایرج افشار. تهران: انتشارات اساطیر.
قمی، حسن بن عبدالملک قمی. (1385). تاریخ قم، تصحیح: سید جلال‌الدین تهرانی. انتشارات زائر.
کاتب، احمدبن حسین بن علی (1345). تاریخ جدید یزد، به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.
کلانتر ضرابی، عبدالرحیم. (1335). تاریخ کاشان، به کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
گروت، لیندا و دیوید وانگ. (1392). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمه علیرضا عینی فر). چ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
لمبتون، ا.ک.س. (1345). مالک و زارع در ایران (ترجمه منوچهر امیری). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مرکز اسناد پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شهر تاریخی نیاسر، 87-1384.
مکرمی فر، ابوالفضل و دیگران. (1385). نگرشی بر مهرنامه‌های عصر قاجاریه در بیرجند. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
ناصرالدین‌شاه قاجار. (1354). سفرنامه خراسان. زیرنظر: ایرج افشار. تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین.
الهمدانی، رشیدالدین فضل‌الله. (1356). وقف نامه ربع رشیدی. به کوشش: مجتبی مینوی و ایرج افشار. سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.‌‌
---------------------  (2012).Conservation Guidance note The Conservation of Historic Farm building.
--------------------- ( 2012).Living Building in a Living Landscape : Finding a future for Traditional Farm Building.
Comber, L and C. Lim (2006). Farmtourism: A Premliminary study of participant’s Epectation and Perceptions of Farmtours.
Edvards, Bob and Jermy Lake (2010). “West midlands farmsteads and Landscapes Project”, in: summary Report, Advantage Westmidlands and English Heritage.
English Heritage (2012).The conservation of Traditional Farm buildings: Aguide to good practice.
Freeman, Chantal (2010). “West midlands farmsteads and Landscapes Project”, in: summary Report, English Heritage.
Koeppel, Christopher ( 2006). “ The Archeology of Agriculture, culture, and Economy in indiana’s History”, in: Farmstead Archeology.
University of Sheffield (2010). Current use of Historic Farm Property in the west midlands: introduction and overview.