نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

فضاهای سبز شهری می‌توانند به عنوان بستری مناسب برای توسعه روابط اجتماعی و ارتقاء ارزش‌های فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرند. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، توجه به پارک‌های جیبی بیشتر با هدف تأمین حداقل فضای سبز مورد نیاز برای شهرها احساس نیاز می‌شود و در این میان به علت اثرگذاری این پارک‌ها بر نوع و کیفیت روابط میان شهروندان، کیفیت و چگونگی این تأثیرات در طراحی پارک‌ها نیز به دقت باید تبیین شود. با توجه به این امر شکاف ذهنی نوشتار حاضر بر این امر استوار است که اجتماع‌پذیری پارک‌های جیبی در شهر خرمدره تحت تاثیر چه شرایط و شیوه‌ای تولید می‌شود؟ با این رویکرد هدف نوشتار حاضر معرفی رهیافت توسعه پارک‌های جیبی به عنوان مؤثرترین روش‌ در ارتقاء بخشی به تولید هم‌حضوری اجتماعی در محلات شهر ایرانی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ ماهیت روش، ترکیبی شامل راهبردهای کیفی و همبستگی و به لحاظ قلمرو زمانی، مقطعی(شهریور 1398)، می‌باشد. جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق از منابع اسنادی و مشاهده میدانی(مصاحبه با 384 نفر از سرپرستان خانوار) و به منظور تجزیه داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی، آزمون T تک‌نمونه‌ای و آزمون تحلیل مسیر در قالب مدل DPSIR، استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد خلق پارک‌های جیبی می‌تواند بیشترین تاثیر را در ارتقاء مناسبات همسایگی داشته باشد. همچنین شاخص‌های انگیزش اجتماعی در محله و ارتقاء آسایش و تصور ساکنین در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. آزمون تحلیل مسیر در قالب مدل DPSIR نیز نشان داد شاخص "فشار" با ضریب اثر کل 713/0 بیشترین تاثیر و رابطه علی را بر بازتولید هم‌حضوری اجتماعی بواسطه ایجاد پاکت پارک در شهر خرمدره دارد. با توجه به این‌که مولفه فشار متشکل از شاخص‌های کیفیت اعتماد اجتماعی بین ساکنین، کیفیت احساس امنیت اجتماعی، کیفیت پاسخگوئی به شخصیت افراد و تنوعی از فعالیت‌ها متناسب با نیازهای مختلف گروه‌های متنوع افراد در طول شبانه روز، می‌باشد، لذا این عوامل باید در بطن برنامه‌ریزی در راستای بازتولید هم‌حضوری اجتماعی در شهر خرمدره مورد توجه قرار گیرد.

چکیده تصویری

خلق پارک جیبی (پاکت‌پارک) و بازتولید هم‌حضوری اجتماعی در شهر؛ نمونه موردی: شهر خرمدره

تازه های تحقیق

- استفاده از پرسشنامه نیمه‌ساخت‌یافته برای تعیین شاخص‌های پیشران خلق هم‌حضوری از طریق پارک‌جیبی و تلفیق داده‌ها و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر از طریق مدل DPSIR .
- ضرورت کاربست پارک‌های جیبی به عنوان پروژه‌های محرک هم‌حضوری اجتماعی شهر؛ به منظور اثربخشی آن با رویکرد ترویج اقتدار و توسعه اجتماعی، ظرفیت‌سازی و توسعه سرمایه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creating Pocket Parks for Regenerating People’s Social Interactions, Case study: Khorramdareh City

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taghi Heydari 1
 • Anita Majidi Heravi 2
 • Maryam Rahmani 3

1 Associate Professor, Department of Geography, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran.

2 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran,Iran.

3 Ph.D. in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: Urban space is an essential element of a healthy urban life and an arena for shaping human beings since this public life requires tolerance between human beings. Today, the pocket park approach has been introduced as a platform for creating potential capacities for public space development. The fragmentation of the urban fabric, the destruction of public spaces, and the outbreak of the Coronavirus as a rogue crisis have increased the depth and breadth of production of such a space. Until yesterday, neighborhoods, public baths, mosques, etc., were the basis for friendly and neighborly relations between individuals and families. Today, the development of parks, especially local orchards, can pave the way for the beginning, consolidation, and continuation of friendly and neighborhood relations between local people due to the reduction and elimination of the people’s social role. This is because local parks are places where different groups and social strata get to familiarize themselves and interact with each other. Therefore, the need to use pocket parks as important social stimulus projects of the city, promoting authority and social development, establishing capacity, and developing social capital is considered essential. Khorramdareh city’s capacities and potential in creating local green space in general and pocket parks, in particular, can increase the city’s social presence by benefiting from citizens’ participation; because such parks are considered a lost space in the hierarchy of Khorramdareh urban parks. They can play an effective role in creating relaxation, interactions, and leisure spaces for citizens. The reproduction of pocket parks as a driving force for social presence in Khorramdareh was one of the main objectives of this study. The creation of pocket parks as a driving force for social presence in Khorramdareh was one of the main objectives of this study, and creating a city with a social, democratic, and citizen-oriented quality is one of the consequential goals of this research. This research is aimed at revitalizing the neighborhoods of Khorramdareh in the form of pocket parks and to provide solutions to use its capacity to develop relationships and interactions in the form of neighborhood units. According to the topic, the mental gap of the research investigates the conditions in which pocket parks revitalize the socialization of Khorramdareh neighborhoods. With this approach, the purpose of the present article is to introduce the pocket park development approach as the most effective method in promoting the production of social presence in the neighborhoods of the Iranian city.
Methods: The present study is applied in terms of research type, and the research nature is based on a combination of qualitative strategies and correlation method. The current research is hybrid in terms of type, application, and nature. The present study is also considered cross-sectional in terms of time span (September 2017). In order to collect the data required for the research, documentary sources were studied, and some field observations were conducted. Consequently, a factor analysis test, one-sample T-test, and path analysis test in the form of DPSIR model have been run to analyze the data.
Findings: The presence of plants, trees, and generally natural elements in public spaces encourages people to be present in these spaces. Research has shown that there is a direct relationship between the use of public spaces and the duration of people’s presence in these spaces with the number and location of trees. Therefore, the existence of green space, by increasing the use of public spaces and the presence of people, will increase the solidarity and social motivation for the neighborhoods in Khorramdareh city. According to the results, the more such high-quality areas are created in neighborhoods, the more opportunities are provided for group social interactions such as meeting, chatting, playing games, sports, etc. As a result of the above activities, these aforementioned spaces acquire the characteristics of vitality and civil life while offering the characteristics of a place. 
Conclusion: The results of the studies showed that the promotion index of social and neighborhood relations has the highest coefficient, with an impact rate of 4.83. In addition, the classification of indicators affecting the creation of social presence in the form of DPSIR model showed that the “pressure” index with a total effect factor of 0.713 has the greatest impact and causal relationship for creating social coexistence by creating parks in the city of Khorramdareh. Given that the pressure component consists of indicators (quality of social trust between residents; quality of feeling social security; quality of responding to the personality of individuals; a variety of activities tailored to the different needs of different groups of people during the day), these components should be emphasized in the creation of social presence in the city of Khorramdareh. Furthermore, examining what people want from pocket parks and leisure areas and the qualities they like should be on the agenda of employers, investors, and executive working groups. Therefore, the need to review and explore pocket parks, which can be a place for social interaction and increase the presence of people, is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pocket Parks
 • Social Production of Space
 • Co-Presence
 • Khorramdareh City
 1. Abd El Aziz, Noha Ahmed., (2017), “Pocket Park Design in Informal Settlements in Cairo City”,Egypt,Landscape Architecture and Regional Planning 2017; 2(2): 51-60
 2. Ahmadnejad Roshti, M. & Heidary, M. & Azizi, M. (2019), Evaluating the development of pocket parks with a citizen participation approach in urban areas(Case study: Zibashahr and Amirkabir neighborhoods of Zanjan), Volume 6, Number 2,  Serial number 15, PP 39-54]In Persian[.
 3. Alikhani, M. & Asayesh, M. (2013),   Park envelopes, the missing link of green spaces and urban spaces, are a key factor in creating a sustainable city; First Conference on Geography, Urban Planning and Sustainable Development, University of Tehran, Koomesh Environmental Association and University of Aviation Industry and Center for Sustainable Planning and Development; The seventh of March]In Persian[.
 4. Aminian, M. & Aminian, M (2014), Sustainable development of urban green space with an integrated urban management approach, Sixth International Conference on Urban Management and Planning, Holy Mashhad.]In Persian[.
 5. Andranovich, G. &Gary. R, Urban research methods, Translated by Seyed Mahmoud Nejati Hosseini First Edition, Tehran: Organization of Municipalities of the country]In Persian[.
 6. Aram, F. & Garaii, F. & Habibi, M(2016), Investigating the role of green space on the presence of residents and increasing social interactions in neighborhoods with periodic markets(Case study: Hamedan daily markets), Iranian Architecture & Urbanism, number 13, PP135-146]In Persian[.
 7. Ashlaghi, M.(2021), Explain the concept of place identity and the process of its formation in urban public spaces(Case study: Tabriz city), Faculty of Geographical Sciences,   University of Zanjan]In Persian[.
 8. Azemati, H. & Zarghami, E, (2012), The relationship between residents' health and the quality of the neighborhood; Payesh Magazine, Twelfth Year, Number One; Pp. 25-35]In Persian[.
 9. Azizzade, M. & Enayati, B. (2017), The need to improve environmental security in the sustainability of urban parks; Using CPTED approach (Case study: Baharan Park, District 17 of Tehran Municipality) "; Journal of Sustainable Architecture and Urban Planning, Third Year, First Issue, Spring and Summer]In Persian[.
 10. Bahraini, S. H. (2003), Urban design process, second edition, Tehran: University of Tehran]In Persian[.
 11. Baulkwill, A. (2002) ‘Lots of conviviality’. The Garden, September 2002, pp693-697.
 12. Blakee, N. (2015), Social research design; Translated by Hassan Chavoshian, Ch 9, Tehran: Ney Publishin]In Persian[.
 13. Clifford, Nicholas., Shaun, French & Gill Valentine., (2010) Key Methods in Geography; 2rd, Los Angeles: Sage.
 14. Drani Arab, A (2015), Social and spatial logic of urban context changes: the relationship between spatial configuration and presence; Case study: Nain city; Master Thesis, Urban Design, University of Isfahan]In Persian[.
 15. Du, Mengbing; Zhang, Xiaoling, (2020), “Urban greening: A new paradox of economic or social sustainability? ”, Land Use Policy 92 (2020) 104487.
 16. Gheyre Aldin, R. & Kakavand, E., (2014), Evaluation of the development of urban green space development capabilities with the approach of pocket parks in improving the quality of the historical landscape of the city "; Urban landscape research, first year, No. 2, autumn and winter]In Persian[.
 17. Gol Neshin, R. & Zaker Haghighi, K. (2017), Analysis of the role of pocket parks in strengthening social and environmental interactions of citizens in residential areas of Shiraz District 6; Fourth International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economy Development; Islamic Azad University, Hamadan Branch]In Persian[.
 18. Habibi, D(2013), "Study of factors affecting the decline of vitality and livability of historical and worn-out textures (Shiraz Sang-e Siah neighborhood)"; Iranian Islamic City Magazine, No. 14, Winter, PP 70-85]In Persian[.
 19. Jamilian, M. (2011), Park and urban green space, Yazd University Press]In Persian[.
 20. Karami, T. & Soleimani, M. & Afraghte, H. & Hatami Nejad, H. (2012), Requirements of political ecology of the city: the pattern of tree canopy distribution and spatial inequality in the city of Tehran "; Urban and regional studies and researches Summer 2012 No. 13; pp. 1-22]In Persian[.
 21. Kokabi, L. & Izadi Gharame, H. & Abdolahi, R. (2012), Collective life in public green space, an attitude to socio-cultural diversity, use of space; Journal of Urban Research and Planning, Year 3, Issue 11, pp. 114-97]In Persian[.
 22. Kremera, Peleg, Haase, Annegret(2020), “The future of urban sustainability: Smart, efficient, green or just? Introduction to the special issue”, Sustainable Cities and Society 51 (2019) 101761
 23. Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. London: Blackwell, Oxford.
 24. Mahdavian, M. (2001), Gardens as a social institution "; Proceedings of educational and research conferences on green space in Tehran (Volume 19 of the Parks and Green Space Organization of Tehran]In Persian[.
 25. Mandeli, K. (2019). Public Space and the Challenge of Urban Transformation in Cities of Emerging Economies: Jeddah Case Study, Cities, 95(102409), 1-11.
 26. Mansourian, Y. (2017), Phenomenology outside the borders of philosophy (Conversation text), Monthly Information of Wisdom and Knowledge, Vol. 6, pp. 11]In Persian[.
 27. Marofi, H. & Vahidi Borji, GH. (2017), Space and the realization of urban rights: Identifying the spatial components of urban rights in order to analyze and evaluate the Nawab project in Tehran and La Defense in Paris, Journal of Urban Studies, 16th edition, Fall, pp. 6-14]In Persian[.
 28. Marofi, H. & Vahidi Borji, GH. (2017), Space and the Realization of Urban Rights, Quarterly Journal of Urban Studies, No. 16, 5-14]In Persian[.
 29. Marofi, S. & Bayazidi, GH. (2018), Measuring the continuity of presence in the urban public space and the factors affecting it, Geography (Regional Planning), 8 (4), pp. 254-237]In Persian[.
 30. Massey, H. (2002) ‘Urban farm’. Landscape Design. 313, pp40-41.
 31. Meshkini, A. & Rahimi, M.(2010),  Evaluation and analysis of urban uses with emphasis on urban green space of Golestan city ", Journal of Geography and Regional Development, No. 15, Fall and Winter]In Persian[.
 32. Mohamadi, J. & Danesh Mehr, H. (2014), Assessing the Social Impacts of Park Restoration and Reconstruction by Basic Theory (Case Study: Parks in District 18 of Tehran Municipality); Journal of Urban Studies, No. 7, pp. 72-61]In Persian[.
 33. Monin, K. (2007), Green Dimensions of Urban Design ", Tehran: Urban Processing and Planning Company]In Persian[.
 34. Movahed, S. & Tabibian, M. (2018), Analysis of attitudes and utilization of urban ecology knowledge in planning; Looking at case studies from national to local programs "; Environmental Science and Technology; Summer, Volume 20, Number 2 (Series 77); pp. 169-189]In Persian[.
 35. Nordh, Helena, Ostby ,Kjersti, (2013), “Pocket parks for people – A study of park design and use”, Urban Forestry & Urban Greening 12 (2013) 12– 17.
 36. Nori, Z. & Soheyli, J. (2017), The effects of green space on social health and behavior of urban residents, conference on sustainability and resilience, from ideal to reality; Islamic Azad University, Qazvin Branch, May 20, 2017]In Persian[.
 37. Parsi, H.R., (2000), Urban space, civic life, social and cultural forces, PhD Thesis, Urban Planning, Supervisor: Dr. Manouchehr Tabibian; Faculty of Fine Arts, University of Tehran]In Persian[.
 38. Poor Ahmad, A, & Ziari, K. & Hataminezhad, H., (2018) , "An Analysis of the Nature of Public Space in Large-Scale Urban Tourism Projects Based on the Theory of Social Production of Space (Case Study: Tehran)", Urban Tourism, Volume 5, Number 2, 135-159]In Persian[.
 39. Poor Ahmad, A, & Zyari, K.& Hataminezhad, H., (2018), An analysis of public space control in Tehran city parks, Geography of Urban Planning Research, Volume 6, Number 4, pp 649-673]In Persian[.
 40. Rahnamaii, M. & Ashrafii, Y., (2007), Public spaces of the city and its role in the formation of civil society from the perspective of urban planning; Geography (Scientific-Research Journal of the Geographical Association of Iran); New Period, Fifth Year, No. 14 and 15 Fall and Winter; pp. 23-45]In Persian[.
 41. Samyari, A. & Sadeghi, Z. Rahmani, F.& Ghage Saeid, F,(2018), Landscape evaluation; Planning local parks in Tehran, with a community-oriented approach; Journal of Environmental Sciences, Volume 16 (2), pp. 15-30]In Persian[.
 42. Shareipour, M. (2016), "Right to the city and the public space of the city", specialized quarterly of cultural heritage and tourism, second year, number 2, 50-66]In Persian[.
 43. Sozanchi, K. Tarive, S. (2011), Redesign of local parks with emphasis on the development of social relations between the residents of the neighborhood, Naghsh Jahan Magazine, Volume One (1), pp. 107-128]In Persian[.
 44. Stokes, E.C., Seto, K.C., (2018).“Tradeoffs in environmental and equity gains from job accessibility”. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 115 (42), E9773–E9781
 45. Wu, J., He, Q., Chen, Y., Lin, J., Wang, S.,(2018). “Dismantling the fence for social justice? Evidence based on the inequity of urban green space accessibility in the central urban area of Beijing”. Environ. Plan. B Urban Anal. City Sci., 2399808318793139.
 46. Yazdanian, A. & Dadash Poor, H. (2016), The issue of presence in space: spatial awareness and agency, with emphasis on urban public space ", Geographical Studies of Arid Areas, Volume 7, Number 26, 73-91]In Persian[.
 47. Zali, N.& Mohamad poor, S. & Alizadeh, Sh(2015), Assessing the development of urban areas using the Electra model (Khorramdareh city), Geography (Iranian Journal of Geographical Association, New Era, Thirteenth Year, No 47 Winter; pp. 287-30]In Persian[.
 48. Zandiye, M. & Hesary, P. (2016),  Capacity assessment of lost urban spaces with the approach of sustainable green space development Case study: Akhund neighborhood of Qazvin, Regional Geography and Urban Planning, No. 20, Fall; pp. 109-128]In Persian[.