نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا می‌کند. ارومیه به عنوان شهر ادیان و اقوام از مناطق مستعد گردشگری فرهنگی به شمار می آید که از توانمندی های بالایی برای جذب گردشگران برخوردا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا در موفقیت گردشگری شهری در بافت تاریخی ارومیه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است، برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای- اسنادی و میدانی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه ا ستفاده شده است. محدوده جغرافیایی و جامعه آماری پژوهش کلیه محلات بافت تاریخی ارومیه و جامعه آماری پژوهش گردشگران و ساکنان هستند که نمونه آماری آن برابر با 379 نفر می باشد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که در میان سه مؤلفه طراحی محور، خلاقیت محور و اجتماع محور ، مؤلفه اجتماع محور بیشترین ظرفیت را در محله به‌منظور ایجاد بازآفرینی فرهنگ مبنا و توسعه گردشگری داراست و در مقابل مؤلفه طراحی محور نیاز به تقویت و برنامه‌ریزی بیشتری متناسب با اهداف بازآفرینی و توسعه گردشگری دارد. یافته‌ها و برداشت‌های میدانی نشان می‌دهد که پتانسیل و ظرفی مناسبی در بافت وجود دارد، از طریق حفظ و افزایش فرهنگ مناسب بین ساکنین و ارتباط بهتر آنها با مسئولین، همچنین ایجاد تمهیدات و تسهیلات مناسب جهت رفاه و رفع نیازهای مختلف و همچنینی توجه به بعد توریسم و گردشگری در بافت می‌توان به بازآفرینی‌‌ای مناسب در بافت و شهر رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Framework for the Regeneration of Historical Contexts with Culture-Led approach to Achieve Sustainable Tourism Development (Case study: Urmia Historic Core)

نویسندگان [English]

  • Kayoumars Habibi 1
  • Kayoumars Irandoost 1
  • Ahmad Sheikh Ahmadi 2

1 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Today, the tourism industry, as one of the most profitable service industries, plays an important role in the economy of countries. Urmia, as a city of religions and ethnicities, is one of the potential areas for cultural tourism, which has a high potential for attracting tourists. The aim of the present study is to investigate the capacities of the culture re-creation approach in the success of urban tourism in the historical context of Urmia. The type of applied research and its method is analytical descriptive. To collect information, library-documentary and field-survey methods have been used using a questionnaire tool. The geographical area and the statistical population of the research are all the neighborhoods of the historical context of Urmia and the statistical population of the research is tourists and residents, whose statistical sample is 379 people. The results of the research using Friedman test showed that among the three components of design-based, creative-oriented and community-oriented, community-based component has the highest capacity in the neighborhood in order to recreate basic culture and tourism development. It has more reinforcement and planning in line with the goals of recreation and tourism development. Findings and field findings show that there is a good potential and container in the texture, by maintaining and increasing the appropriate culture among residents and their better communication with officials, as well as creating appropriate arrangements and facilities for welfare and meeting various needs. Also, paying attention to the dimension of tourism in tourism in Baft, we can reach the appropriate recreations in Baft and Shahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • culture-base
  • Historical context
  • Tourism
  • urban design framework
  • Urmia