نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه موضوع بافت‌‌های تاریخی از موضوعات اصلی شهرسازی به حساب می‌‌آید. بازآفرینی فرهنگ‌‌مبنا رویکردی جدید به بازآفرینی شهری است که با بهره‌‌گیری از ویژگی‌‌های فرهنگی اجتماعی هر منطقه، به ساخت دوباره شهر و محله پرداخته و فضای کالبدی و اجتماعی متمایزی خلق می‌‌نماید. این رویکرد تأثیری مثبت بر اقتصاد و ایجاد اشتغال در شهرها دارد و می‌‌تواند موجب افزایش پیوستگی اجتماعی و صنعت گردشگری در شهر شده و میزان جرم و جنایت را کاهش دهد. صنعت گردشگری به‌‌عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی نقش مهمی را در اقتصـاد کشـورها ایفـا می‌‌کند و امروزه از آن به‌‌عنوان صنعت نامرئی در روند جهانی شدن یاد می‌‌شود. ارومیه به عنوان شهر ادیان و اقوام از مناطق مستعد گردشگری فرهنگی به شمار می آید که از توانمندی های بالایی برای جذب گردشگران برخوردا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های مولفه‌‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا در بافت تاریخی ارومیه است و ارائه راهبرد جهت افزایش هویت‌مندی و توسعه گردشگری در این محدوده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است، برای جمع‌‌آوری اطلاعات از روش‌‌های کتابخانه‌‌ای- اسنادی و میدانی - پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. محدوده جغرافیایی و جامعه آماری پژوهش کلیه محلات بافت تاریخی ارومیه و حجم  نمونه آماری آن طبق فرمول کوکران برابر با 379 نفر می باشد. پس از تبیین مدل مفهومی بازآفرینی فرهنگ مبنا به تدوین پرسشنامه پرداخته شده و توسط ارزش‌گذاری طی لیکرت به بررسی کیفی و توسط آزمون فریدمن و آزمون همبستگی به بررسی آماری داده‌‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تأثیرپذیری مولفه‌های بازآفرینی شهری در محدوده مورد مطالعه به ترتیب اولویت عبارت است از: 1- اجتماع محور، 2- خلاقیت محور، 3- طراحی محور. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بافت تاریخی ارومیه پتانسیل بالایی را به لحاظ اجتماعی و توسعه گردشگری فرهنگی از جمله منابع فرهنگی و رویدادهای فرهنگی  و مکان‌‌های تاریخی را داراست اما در عین حال همانگونه که چیاردی و هانیگان معتقدند، فرسودگی بافت، جدایی آن از مراکز جدید شهری و وجود فضاهای رها شده و بی دفاع و فضاهای فاقد طراحی با فضای نامناسب از موانع توسعه این نوع گردشگری و کُند شدن فرایند بازآفرینی بافت تاریخی ارومیه محسوب می‌­شوند.

چکیده تصویری

چارچوب بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد فرهنگ ‌مبنا جهت تحقق‌بخشی توسعه گردشگری پایدار؛ نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه

تازه های تحقیق

- ارائه مراحل پیشنهادی دستیابی به بازآفرینی فرهنگ‌مبنا در چهار سطح.
- مدل مفهومی بازآفرینی فرهنگ مبنا شامل ارتباط ابعاد طراحی شهری با مولفه‌های بازآفرینی فرهنگ‌مبنا.
- ارائه الگوی استراتژی فضایی و سیاست‌گذاری بافت تاریخی ارومیه با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود و زمینة تاریخی و فرهنگی این شهر که با استفاده از انگاره‌های محلی و عرضه میراث فرهنگی، به خلق دوباره و تقویت هویت مکانی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A framework for regeneration of historical contexts with culture-led approach to achieve sustainable tourism development (Case study: Urmia historical context)

نویسندگان [English]

 • Kyoumars Habibi 1
 • Kyoumars Irandoost 1
 • Ahmad Sheikh Ahmadi 2

1 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Background and Objectives: This study aims to investigate the capacities of the culture-led regeneration components in the historical context of Urmia and present a strategy to enhance the identity and tourism development in this area. This article provides a framework for a culture-led regeneration in the historical context of Urmia with an emphasis on urban tourism. Theoretical literature has mentioned the cultural tourism approach as a reliable catalyst in culture-led regeneration programs. Successful experiences have shown that this approach can be used to boost the local economy while preserving the artistic and cultural heritage. Also, different religions and ethnicities have the potential to provide a special environment. As in the historical review of Bast in Britain, it was concluded that the social role of culture and art in improving cohesion and social interaction plays an important role in preserving the cultural customs and traditions of societies living in the old context.
Methods: This study is considered applied research using a descriptive-analytical method. A bibliographic study of documents and field-survey methods have been used by means of questionnaires and observation tools to collect data. According to Cochran’s formula, the statistical population in the historical neighborhoods of Urmia and the size of the statistical sample is equal to 379 people. After explaining the conceptual model of culture-led regeneration, a questionnaire was developed and qualitatively evaluated by Likert evaluation and the Friedman test. The correlation test was statistically analyzed by the data obtained from the questionnaire.
Findings: According to the conceptual model and based on the components derived from the literature on culture-led regeneration, the main components of the research can be divided into three categories: design-oriented, creativity-oriented, and community-oriented. According to the results, the most effective urban regeneration components in the study area are 1- community-oriented, 2- creativity-oriented, and 3- design-oriented, respectively. Also, the effectiveness of urban regeneration indicators in the study area can be prioritized as 1- culture, 2- social, 3- physical, 4- participatory management, 5- visual perception, 6- economic, 7- functional, 8- motivational space, and 9- environmental. Also, the correlation test result shows a significant relationship between the perceptual index and managerial and social indicators, with a coefficient of 0.9, 10. With more and more efforts of officials and citizens to preserve the originality and identity of the area and by transferring the values to future generations, more social activities will be observed. The correlation coefficient between the physical and social indexes is equal to 0.15, indicating a relationship between these two indicators. In other words, by creating open spaces, we will increase socialization and social capital. We also see a significant relationship between cultural and environmental indicators with a confidence of 0.99. Suitable social environments can be created by preserving the environment and producing green spaces or complexes with different trees and urban agriculture. Also, garden museums can be created to envisage these two indicators due to a strong historical context. Also, there was a significant relationship between the social and management indexes. Obviously, by informing the residents about the regulations and creating cultural neighborhood centers and recreational environments, more people will be actively present in the neighborhood, which will increase vitality, safety, and security in the community. The results indicate that the historical context of Urmia has a high potential in terms of the social development of cultural tourism, including cultural resources, events, and historical sites. Still, at the same time, as Chiardi and Hanigan believe, the deterioration of the context, separation from urban centers, and the existence of abandoned and defenseless spaces, are the obstacles to developing this type of tourism that slow down the regeneration process. 
Conclusion: Providing Three main paths are proposed as strategic goals to achieve the desired regeneration:
• Creating identifying, memorable, and green historical complexes (design-oriented).
• Creating participatory and competitive spaces based on creative industries (creativity-oriented).
• Providing development based on participation, creating interactive spaces representing residents’ culture (community-based).
According to the results, historical contexts in Iran, including the historical context of Urmia, offer unique opportunities in terms of physical and architectural attractions and cultural diversity due to the existence of different religions, ethnicities, and traditions. However, the biggest obstacles to using their potential are severe shortages of tourism infrastructure and limited transient visions of urban managers. Therefore, it seems that the framework for tourism development in historical contexts is to offer long-term and step-by-step programs without hasty decisions, provide infrastructure, and change the short-term visions of urban management. Accordingly, four steps are presented to better achieve the desired goals in culture-led regeneration since the common processes are inefficient for tourism development and mobilizing culture-led regeneration programs. A coherent, pragmatic, step-by-step program should be designed and implemented on the basis of the local culture and art and the involvement of residents. At the same time, preserving the memory and identity of the original values of the context should not be overlooked.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Regeneration
 • Culture-Led
 • Historical Context
 • Tourism
 • Urmia

این مقاله برگرفته از پایان‌نامه ارشد نویسنده سوم با عنوان «تدوین چارچوب بازآفرینی بافت‌های تاریخی با رویکرد فرهنگ مبنا (نمونه موردی: هسته تاریخی ارومیه)» می‌باشد که به راهنمایی نویسنده نخست و مشاوره نویسنده دوم در دانشگاه کردستان انجام گرفته است.

This article is derived from the third author`s Master thesis entitled “Urban Design Framework for The Regeneration of Historical Textures with Culture-Led Approach (Case study: Urmia Historic Core)”, supervised by the first authors and advised by the second, at University of Kurdistan.

 1. Abbaszadeh, Muzaffar and Ishm, Masoumeh (2017). Definition of historical, cultural and tourism axis in the ancient context of Urmia (study sample: Mehdi Al-Qadam neighborhood), Quarterly Journal of Urban Studies, No. 4, Fall and Winter 2017, p. 114-97 [in persian].
 2. Aini, Mohammad and Zahralsadat Ardestani (2009), The Pyramid of Reconstruction and People's Participation; Criteria for evaluating urban endogenous development programs, Journal of City Identity, Third Year, No. 4, 58-47 [in persian].
 3. Azadeh, Seyed Reza and Varesi, Hamidreza (2019). An Analysis of Executive Priorities in Improving the Quality of Urban Tourism Spaces Case Study: Yazd City, Urban Tourism Quarterly, Volume 6, Number 3, Fall 1398, pp. 57-41 [in persian].
 4. Booyens, Irma, & Visser, Gustav. (2010) Tourism SMME development on the urban fringe: the case of Parys, South Africa. In Urban Forum, Springer Netherl&s, Vol 21, No 4, pp. 367-385.
 5. Dejana Nedučin, Milena Krklješ, Zlatomir Gajić (2019). Post-socialist context of culture-led urban regeneration – Case study of a street in Novi Sad, Serbia, Cities 85 (2019) 72–82.
 6. . (2006). Management of Regeneration Choices, challenges and dilemmas. London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 7. Evans, Graeme, J. Monclus, and M Guardia. (2006). "Branding the City of Culture: the Death of City Plan-ning?" Culture, Urbanism and (Ashgate): 197–214.
 8. Farshidfar, Ramin, & Pourkhiz, Iman. (2014). Architecture of Tourism & its Effect on Attract Tourism in Iran, International Journal of Architecture & Urban Development, Vol 4, No 4, pp. 67-72.
 9. Gibson, Chrissie, and David Hardman.(1998). "Regenerating urban heritage for tourism." Managing Leisure: 37-54.
 10. Habibi, Kiomars and Pourahmad, Ahmad and Meshkini, Abolfazl (2010). Improvement and renovation of ancient urban textures, Entekhab Publications, Tehran [in persian].
 11. Hans Kjetil Lysgård (2019). The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities, Geoforum 101 (2019) 10–17.
 12. Hatami Nejad, Hossein; Aruji, Hassan; Shokravi, Negin; Mawlawi Qelichi, Mahmoud (2014). Survey and evaluation of urban tourism sites: a case study, Urmia city, urban tourism planning and development, spring 2014, year 3, number 9, p. 169-152 [in persian].
 13. Herrero-Prieto, L. C and Go'mez-Vega, M, (2017). Cultural Resources as a factor in cultural tourism attraction: Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain, Journal of Tourism Economics, Vol. 23(2) 260-280.
 14. Hosseini, Mirza Hassan and Sazour, Azam (2011). Improving the quality of tourism services in Yazd from the perspective of foreign tourists, Tourism Studies, Fall and Winter 2011, Year 7, No. 16, p. 141-117 [in persian].
 15. Imani Khoshkhoo, Mohammad Hossein and Shahrabi Farahani, Mahdieh (2018). Providing a conceptual framework for cultural tourists' perception of travel with emphasis on spirituality (Case Study: Isfahan), Bagh-e Nazar, 15 (68), 49-58 [in persian].
 16. Ishaqieh Firoozabadi, Emad; Salehi, Seyed Mostafa and Rashidi, Mohammad Mehdi (2019). Assessing the potential of regenerating capacities of culture-based culture in Fahadan neighborhood of Yazd with the aim of developing tourism in the neighborhood, Urban Tourism Quarterly, Volume 6, Number 3, Fall 1398, pp.74-59 [in persian].
 17. Karimzadeh, Ali; Shahriari, Seyed Kamaluddin and Ardashiri, Mahyar (2017). Explaining cultural policies affecting culture-based urban regeneration, city identity, No. 29, Year 11, Spring 2017 [in persian].
 18. Khaled A. Osman, Baher I. Farahat (2017). The conservation of the waterfront of Saida: A model for tourism and culture-led revitalization in valuable areas, HBRC Journal
 19. Middleton,C. and Freestone, P. (2008), The Impact of Culture , led Regeneration on Regional Identity in North East England, Prague, Czech Repuplic.
 20. Montgomery, John. (November 2003). "Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 1: Conceptualising Cultural Quarters." Planning, Practice & Research 18, no. 4: 293-306.
 21. Lotfi, Sahand (2011). Culture-Based Urban Reconstruction: A Reflection on Cultural Themes and Reconstruction Action. ” Journal of Fine Arts, No. 45: 62-49 [in persian].
 22. Lotfi, Sahand (2011). An introduction to the need to "recreate a culture based on conservation." Seven .43-53: 31-32 No., City [in persian].
 23. Ministry of Roads and Urban Development (Iran Urban Development and Improvement Company) (2015). National Strategic Document for Rehabilitation, Improvement and Renovation of Dilapidated and Inefficient Urban Tissues. In cooperation with the Ministry of Interior, the Organization of Municipalities and Rural Affairs, the Organization of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, the Supreme Council of Provinces. Retrieved on 10/14/2017 [in persian].
 24. Montgomery, John. (February 2004). "Cultural Quarters as Mechanisms for Urban Regeneration. Part 2: A Review of Four Cultural Quarters in the UK, Ireland and Australia." Planning, Practice & Research 19, no. 1: 3-31.
 25. Nourian, Farshad and Falehzadeh, Sajjad (2015). Recreating the old fabric of Amol city based on tourism development strategy and strategic scenario planning. Fine Arts, Architecture and Urbanism 20 (3), 43-58 [in persian].
 26. Omidvar, K. (2008) Effect tourist industry in renovation and improvement activities in historical. Vol.2, No.5, pp.21- 35.
 27. Pajouhan, Musa and Pourmoghadam, Zahra (2018). Strategic planning of urban tourism with the approach of recreating the culture based on historical contexts (Case study: the old context of Rasht), Quarterly Journal of Urban Studies, No. 27, Summer 1397, pp. 66-53 [in persian].
 28. Poor Ahmad, Ahmad, Habibi, Kiomars, Keshavarz, Mahnaz (2010). The evolution of the concept of urban regeneration as a new approach in worn-out urban contexts. Iranian Islamic City Studies Quarterly, No. 1: 73-92 [in persian].
 29. Pourzakaria, Maryam and Fadaei Nejad Bahramjerdi, Somayeh (2019). Re-reading the culture-based regeneration approach in building a creative city (compiling an analytical framework for recreating the creative and cultural hub), Bagh-e Nazar Scientific Journal, 16 (77), November 2017, p. 14-5 [in persian].
 30. Papliyazdi, Mohammad Hossein and Saghaei, Mehdi (2010). Tourism (Nature and Concepts), First Edition, Tehran: Samat Publications [in persian].
 31. Qasemi, Muslim; Sharafi, Hojjat Hilal; Jafari, Marzieh; Sheikh Alipour, Behzad (2015). Ranking of Urban Tourism Infrastructures Using Coopras Technique, Urban Tourism Quarterly, Winter 2016, Volume 3, Number 1, pp: 41-31 [in persian].
 32. Ratiu, D. E. (2013). Creative Cities and/or Sustainable Cities: Discoureses and Practices. City, Culture and Society, 4(3), 125-135.
 33. Shamai, Ali; Rezapour Mirsaleh, Hassan and Movahed, Ali (2018). Analysis of the role of recreating the old texture of Ardakan city in the development of urban tourism, Iranian Islamic Islamic Quarterly, Year 9, Issue 34, Winter 1397 [in persian].
 34. Shafiee Dastjerdi, Massoud and Moradian Boroujeni, Peyman (2015). Modeling the method of location selection in the reconstruction of dilapidated urban neighborhoods (Case study: Zeinabieh area of ​​Isfahan), Economics and Urban Management, 3 (12), 137-154 [in persian].
 35. Schultz, Christian Nurberg (2005). The concept of living towards allegorical architecture, translated by Ahmad Yarahmadi, published by Agah [in persian].
 36. Seo, J-K. (2002). "Re-urbanisation in Regenerated Areas of Manchester and Glasgow New Residents and the Problems of Sustainability." Cities 19, no. 2: 113-121.
 37. Staratan, A, Perciuna, R, and Gribinceaa C., (2015). Identifying Cultural Tourism Potentials in Repyblic of Moldova through Cultural Consumption among Tourists, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vil 188, pp 116-121.
 38. Vareiro, Laurentina; Ribeiro, J. Cadima; & Remoaldo; Paula Cristina Almeida. (2017). Destination attributes & tourist’s satisfaction in a cultural destination.
 39. Vickery, J., 2007. The Emergence of Culture-led Regeneration: A policy concept and its discontentsWise, Nicholas. (2016) Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration, Cities, Vol 53, pp. 30-34.
 40. Yin-Hao Chiu; Mei-Shin Lee, Jung-Wei Wang (2019). Culture-led urban regeneration strategy: An evaluation of the management strategies and performance of urban regeneration stations in Taipei City, Habitat International 86 (2019) 1–9.
 41. Yuan, Jianqiong; Deng, Jinyang; Pierskalla, Chad; & King, Brian. (2018). urban tourism attributes & overall satisfaction: An asymmetric impact-performance analysis. Urban Forestry & Urban Greening, 30, pp.169-181.