نویسنده = مهدی زندیه
تعداد مقالات: 2
2. در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389

مهدی زندیه؛ راضیه زندیه