نشریه معماری و شهرسازی ایران  برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌ تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله، از نویسندگان مبلغی دریافت نمی شود. مدارک ارسالی بررسی شده در صورت تکمیل مدارک، مقاله جهت بررسی اولیه ارسال می شود. در این مرحله با ارسال ایمیل از جانب نشریه، نویسندگان محترم  مبلغ 500.000 ریال را برای ارزیابی اولیه پرداخت و تصویر فیش واریزی را در پروفایل خود، بارگذاری می کنند. پس از بررسی اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از طریق ایمیل از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است.  

مراحل پرداخت

موارد

هزینه

ارسال مقاله

سابمیت و ارسال نسخه اولیه مقاله

بدون هزینه

مرحله اول

ارزیابی اولیه تحریریه

500.000ریال

مرحله دوم

ارزیابی توسط داوران

1.500.000 ریال

مرحله سوم

ویراستاری انگلیسی

3.500.000 ریال

ویراستاری فارسی

صفحه آرایی

دریافت کد DOI

مجموع هزینه ها

5.500.000 ریال

مهم: لطفا برای ارسال هزینه در پروفایل خود در بخش مقالات، با کلید بر روی کد مقاله وارد صفحه ی دیگری شده و فیش را در آنجا بارگذاری نمایید.

 

شماره حساب: بانک تجارت شعبه دلاوران ۱۱۴۴۱۰۸۸۸ شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۷۲۳۲۲


توجه به نکات زیر ضروری می باشد: 

نکته1: پس از دریافت ایمیل مربوط به واریز هزینه داوری، هزینه را پرداخت کرده و در پروفایل شخصی خود بارگذاری نمایید.

نکته2: هزینه داوری مقالات رد شده عودت داده نخواهند شد.