به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و نظیر آن ها، انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران از سال 1388، تشکیل شده است و در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط اقدام به چاپ نشریه علمی - پژوهشی نموده است که از سال 1389 اولیه شماره آن انتشار یافت.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-589X
شاپا الکترونیکی
2645-7148

بانک ها و نمایه نامه ها