به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی در عرصه های معماری و شهرسازی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های معماری، معماری منظر، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مرمت بافت و ابنیه، طراحی صنعتی و نظیر آن ها، انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران از سال 1388، تشکیل شده است و در راستای مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط اقدام به چاپ نشریه علمی - پژوهشی نموده است که از سال 1389 اولیه شماره آن انتشار یافت.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 
شماره جاری: دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1398 

8. تأثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری

صفحه 127-140

محمدعلی اشرف گنجوئی؛ محمودرضا ثقفی؛ محمد ایرانمنش


10. معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا

صفحه 159-173

رمیصاء رحمتی گواری؛ منصوره طاهباز؛ سیدهادی قدوسی فر؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


11. چگونگی بازتاب جلوه های میان متنی در بازخوانش معماری معاصر ایران

صفحه 175-196

سحر علینژادمجیدی؛ وحید شالی امینی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ محمد ضیمران


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-589X
شاپا الکترونیکی
2645-7148

بانک ها و نمایه نامه ها