مقالات ارسالی برای این نشریه به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیات تحریریه به چاپ خواهند رسید. فرآیند داوری و پذیرش مقالات در نشریه معماری و شهرسازی ایران شامل سه مرحله است: 

در مرحله اول، بررسی اولیه صورت گرفته تا مقالات با ضوابط و مقررات و همچنین اهداف علمی نشریه هم سو باشد. سپس هیات تحریریه نشریه مقالات را بررسی می کند و در صورت تائید مقالات به مرحله دوم داوری ارسال می شوند.

در مرحله دوم، داوری تخصصی توسط داوران علمی، انجام خواهد شد. در این مرحله، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کننده پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تایید دو داور اولیه یا داور سوم، داوری وارد مرحله سوم می شود. 

در مرحله سوم، پس از تایید نهایی هیات تحریریه، مقاله پذیرش نهایی گرفته و در لیست انتشار قرار می گیرد.

** قابل ذکر است که نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد.