نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد مدعو، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات افق‌های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

گرچه امروزه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و آموزش آن از موضوعات مهم و رو به رشدی در عناوین پژوهش­های اخیر در جهان به شمار می­رود، اما این جریان نوین بخصوص آموزش آن درکشور ایران نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف پیشنهاد چارچوب مفهومی جهت شناخت بکارگیری سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان درآموزش معماری ایران انجام یافته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و رویکردی آمیخته؛ شامل نمونه موردی ثانویه، پیمایش و گروه کانونی دارد. انتخاب جامعة آماری به روش هدفمند بوده و حجم نمونه تعداد 200 نفر دانش­آموختة معماری است. خطای اندازه گیری 05/0 و سطح اطمینان 95 درصد، بوده است. پرسشنامه‌ها بصورت آنلاین پخش و با استفاده از نرم­افزار آماری (اس.پی.اس.اس) تحلیل شده­اند. روایی پرسشنامه­ها ارزیابی و پایایی متغیرها از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 876/0محاسبه و تایید شده است. ابتدا با استفاده از نمونه­های موردی چارچوب نظری پژوهش ترسیم وسپس نظرات مشارکت کنندگان اخذ و تحلیل گردیده و در انتها چارچوب نهایی توسط گروه کانونی از اساتید و خبرگان اعتبار سنجی گشته است. سطح  و اهداف دوره با توجه به نتایج آزمون کای اسکوئر چنین بدست آمد که سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان می‌تواند در مقاطع مختلف و به همراه سایر کلاس‌های آموزشی بکار رود. همچنین از آزمون­های t یک نمونه­ای و رتبه‌بندی فریدمن جهت انتخاب محتوا و اهمیت دوره­ها استفاده شده که بیشترین میزان اهمیت کاربرد سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه، مباحث پایداری و کارگاه طراحی معماری و کمترین میزان اهمیت کاربرد آن در حوزة مفاهیم و تصورات ذهنی بدست آمده است. براساس یافته­ها، سه حوزة نرم افزار و مدل­سازی؛ مفاهیم و تئوری؛ و مدیریت اطلاعات؛ در چارچوب آموزشی سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان موثر شناخته شده و به عنوان نمونه برنامه درسی دورة کارشناسی معماری مورد بررسی قرار گرفته است و الگوی آموزشی نهایی به صورت تلفیقی در مقاطع مختلف تحصیلی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

باستانی, مهیار, و سیدامیرسعید محمودی. 1397. “روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری.” نشریة هنرهای زیبا 23 (1): 5-18.

نیک بخت. 1394. بررسی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در برنامه تحصیلی رشته مدیریت ساخت در دانشگاه های ایران. پایان نامه در رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات.

Abdirad, H., & Dossick, C. (2016). BIM curriculum design in architecture, engineering, and construction education: a systematic review. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 21(17), 250-271.

Alwan, Z., Jones, P., & Holgate, P. (2017). Strategic sustainable development in the UK construction industry, through the Framework of Strategic Sustainable Development, using Building Information Modelling. Journal of Cleaner Production, 140(1), 349-358. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.085

Autodesk. (2018). INSIGHT BLOG. Retrieved 2019, from https://blogs.autodesk.com/insight/solar-analysis-plugin-now-available-for-revit/

BIMForum. (2018). Retrieved from BIMForum.org: <http://www.bimforum.org/>

Cheng, R. (2006). Suggestions for an integrative education. The American Institute of Architects. Washington DC: Report on integrated practice.

Clayton, M. (2006). Replacing the 1950’s curriculum. Proceedings of the 25th Annual Conference of the Association for Computer-Aided Design in Architecture, (pp. 48-52). Louisville, KY.

CPIC. (2011). Building Information Modelling, , Drawing is Dead- Long Live Modelling. Retrieved from http://www.cpic.org.uk/en/bim/buildinginformation-modelling.cfm

De Masi, A. (2015). From knowledge to complex representation interpretation of material systems, survey guidelines and reading criteria, multi-representations of 3D city models for Cultural Heritage. 2015 Digital Heritage.

Della Porta, D. (2008). "Comparative Analysis: Case-oriented versus variable-oriented research" in Approaches and Methodologies in the Social Sciences A Pluralist Perspectives edited by, Donatella Della Porta and Michael, Keatng. Cambridge: Cambridge University Press.

Denzer, A., & Hedges, K. (2008). From CAD to BIM: Educational Strategies for the Coming Paradigm Shift. Architectural Engineering Conference (AEI), (pp. 1-11).

Eastman, C. (2008). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors. Hoboken, NJ: Wiley.

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors. John Wiley and Sons.

Hadzaman, N., Takim, R., & Nawawi, A. (2015). BIM roadmap strategic implementation plan: Lesson learnt from Australia, Singapore and Hong Kong. Raidén, A Band Aboagye-Nimo, E (Eds) Procs 31stAnnual ARCOM Conference (pp. 611-620). Lincoln, UK: Association of Researchers in Construction Management.

Isikdag, U., & Underwood, J. (2010). A Synopsis of the Handbook of Research on Building Information Modeling. Proceedings of CIB 2010 World Building Congress. Salford.

Khemlani, L. (2007). AIA TAP 2007 Conference. AECBytes. Retrieved from www.aecbytes.com/newsletter/2007/issue_31.html

Kushwaha, V. (2015). Contribution of building information modelling (BIM) to solve problems in architecture, engineering and construction (AEC) industry and addressing barriers to implementation of BIM. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(1), 100-105.

Kymmell, W. (2008). Building Information Modelling : Planning and Managing Construction Project with 4D CAD and simulation. United State of America: Mc Graw Hill.

Logothetis, S., & Stylianidis, E. (2016). BIM Open Source Software (OSS) for the documentation of cultural heritage. Virtual Archaeol, 7, 28–35.

MacLeamy, P. (2004). Collaboration, integrated information and the project lifecycle in building design, construction and operation. Retrieved from http://codebim.com/wp-content/uploads/2013/06/CurtCollaboration.pdf

Puolitaival, T., & Forsythe, P. (2016). Practical challenges of BIM education. Structural Survey, 34(4/5), 351-366.

Puolitaival, T., & Kestle, L. (2018). Teaching and learning in AEC education – the building information modelling factor. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 23, 195-214. Retrieved from http://www.itcon.org/2018/10

RIBA. (2011). CPD Northern Network, ‘Building Information Modelling and the Future. Retrieved from http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Regions/NorthEast/Events/.pdf

Smith, D., & Tardif, M. (2009). Building information modeling: A strategic implementation guide for architects, engineers, constructors, and real estate asset managers. Hoboken, NJ: Wiley.

Smith, P. (2014). BIM Implementation – Global Strategies. Procedia Engineering, 85, 482 – 492.

Waterhouse, R., & Philp, D. (2016). National BIM Report 2017. United Kingdom: National BIM Library.