نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فن ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 بخش تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران ایران

4 گروه فن ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

چکیده

پژوهش ذیل به تحلیل همزمان خط آسمان شهری و جابجایی طبیعی هوا در دو بلوک شهری در منطقه ولنجک تهران پرداخته است تا خط آسمان بلوک‌های شهری را نه تنها به لحاظ بصری – آنچه تا کنون مد نظر اکثر پژوهشگران این حوزه بوده- بلکه از منظر محیطی و برقراری جریان هوا بررسی کند. بدین منظور بخشی از بافت شطرنجی شهری در منطقة ولنجک تهران، در دو الگو شبیه‌سازی شده و باد با سرعتِ مرجع m/s 5/ 4، بر فراز آن اعمال شده است. شبیه‌سازی باد توسط نرم افزار انسیس فلوئنت و مدل توربولانسی k-ε، بدون در نظر گرفتن لایه‌بندی حرارتی اتمسفر انجام پذیرفته است. در این راستا، رژیم جریان هوا بر 1) مدل وضع موجود که اراضی خالی آن مطابق با قوانین جاری جاگذاری و به دنبال آن خط آسمانی نامتوازنی ایجادگردیده و 2) مدلی جایگزین با ساختمان‌های 4و5 طبقه در سطح اشغال 60‌% که منتج به خط آسمان یکدست شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌‌هد در الگوی جایگزین، در 71‌% مکان‌‌زمان‌ها، سرعت باد به اندازه‌ایست که شاهد تهویه طبیعی هوا هستیم؛ این در حالیست که این شاخص در وضعیت خط آسمان نامتوازن، 55‌% است. لذا با توجه به جهت‌گیری زمینة شهری منطقة مورد مطالعه و ویژگی های باد منطقه، در شرایطی که سطح اشغال 60‌% است (الگوی متداول کنونی) الگوی شماره دو، می‌تواند به لحاظ تهویه و زیبایی شناختی، الگویی بهینه معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها