تألیف راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار، هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کنشگران آن (نمونۀ موردی: ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد-دانشکده هنر و معماری

10.30475/isau.2019.87940

چکیده

بازار اعراب شهر اهواز در مجاورت بازار مرکز شهر و در حاشیۀ رودخانۀ کارون قرار گرفته است. استفاده کنندگان و کاربران این بازار، غالباً اعراب شهر می­باشند. رفتارهای خرید و فروش آنان در این بازار با الگوهائی بروز می‌یابند. ساخت کالبد بازار با الگوهای رفتار در این بازار متناظر نیست. این امر، سبب شده این دو هم‌ساخت نباشند. برای برطرف کردن این مسأله، این سئوال مطرح شد که چگونه ساخت کالبد بازار اعراب را با الگوی رفتار کنشگران آن می‌توان هم‌ساخت نمود؟ به این منظور، با نگرش سیستمی به ساخت کالبد بازار اعراب شهر اهواز و رفتارهای خرید و فروش استفاده‌کنندگان و کاربران آن توجّه شد. ساخت کالبد بازار بر اساس مدل نظری ساخت با روش­های پیمایشی و توصیفی و رفتارهای استفاده کنندگان و کاربران با مدل نظری حوزۀ عملکرد و روش قوم­نگاری پژوهش شدند. ساخت مراتبیِ متناظر کالبد بازار هم‌ساخت با الگوهای رفتار خرید و فروش کاربران، انواع الگوهای روابط خریداران، فروشندگان و خریداران با فروشندگان، الگوهای رفتار، شکل‌های رفتار در این بازار و راهنمای طراحی ساخت کالبد بازار متناظر با الگوهای رفتار که براساس مدل نظری فرآیند تألیف شدند از دستاوردهای این پژوهش هستند. استفاده از نتایج این پژوهش در موارد مشابه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها