کلیدواژه‌ها = حمل و نقل پایدار
1. مقایسه تطبیقی کیفیت پیاده راه ها در ایران و خارج کشور با مدل ANP

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-19

کیومرث حبیبی؛ محمدرضا حقی