نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

نیاز انسان به نظم دادن و سازمان دهی زمان و مکان، او را به استفاده از نمادها سوق داده و تاریخ معماری بشر مملو از عناصر نمادینی است که مستقل یا در ارتباط با یک بنا یا مجموعه ای از بناها ظهور می کنند.المان های شهری نیز به عنوان عناصری که در آنها غالبا نقش مفهومی و نمادین قوی تر از عملکرد کالبدی است، به عنوان گونه اصلی عناصر نمادین در سکونتگاه های انسانی درک می‌شوند.این پژوهش به بررسیرابطه بین مولفه‌های هوش هیجانی استفاده کنندگان فضا و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری یا شهرسازی درجوانان پرداخته است.برای بررسی این موضوع دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت: در درجه اول پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی( بار – آن) برای سنجش میزان هوش هیجانی پاسخ دهندگان بکار رفته و سپس با طراحی پرسشنامه ای دیگر ترجیحات فضایی آنان مورد سنجش قرار گرفت. داده‌های بدست آمده از هر دو پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. دراین پژوهش میزان تاثیرگذاری عناصرنمادین معماری به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت فضای شهری از منظراستفاده کننده ارزیابی گردید.براساس نتایج به دست آمده، میان مولفه‌های هوش هیجانی (شامل خودآگاهی هیجانی – خودابرازی - عزت نفس – استقلال) و همچنین میزان کل هوش هیجانی افراد و اقبال و تمایل آنان به استفاده از عناصر نمادین معماری رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بنابراین سنجش ویژگی‌های شخصیتی افراد به عنوان شاخصی در فرآیند بهبود کیفیت محیط براساس تمایلات و ترجیحات آنان، در طراحی فضای شهری حائز اهمیت بوده که بتواند عرصه‌های عمومی پاسخگو را برای شهروندان به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

-      افشین داورپناه (1391). درآمدی برمدیریت وکاربرد نمادها ونشانه‌ها در فضای شهری، انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران.

-      اامیری نیا، محمود (1394). رابطه بین پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن و مکانیسم‌های دفاع روانی ، مرکز آموزش بانک ملت و بانک پارسیان.

-      بهرامی، سیروان؛ کشاورزی، شاهو (1390). پژوهشی بر نقش و جایگاه عناصر یادمانی در میدانهای شهری. همایش ملی سازه،راه و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

-      پاکزاد، جهانشاه (1385). "سیمای شهر آنچه کوین لینچ از آن میفهمید"نشریه آبادی، شماره 53.

-      پاکزاد، جهانشاه (1385). "مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری"، وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول.

-      حبیب پور، علی (1385). نخستین همایش بین المللی «شهر برتر، طرح برتر»، سازمان عمران شهرداری همدان.

-      خوشنویس، الهه، هوش هیجانی، روزنامه آفرینش یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۷ خبرگزاری ایسنا  (www.isna.ir)

-      ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان مهناز (۱۳۸۹). آزمونهای روان شناختی، نشر ویرایش.

-      سیروس صبری، رضا (1393). طراحی منظر شهری، تهران، هنر معماری قرن.

-      صبوری، مریم؛ مرزبان، مانی (1388). نقش مجسمه های شهری در هویت بخشیدن به شهرها (مطالعه موردی شهر فومن). فصلنامه فن و هنر، شماره 59، صص. 58-53.

-      فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون‌های روان شناختی - ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، انتشارات بعثت.

-      فروم ، اریک (1355). زبان از یاد رفته،امانت ، ابراهیم ، چاپ دوم .

-      فکوهی، ناصر (1388). نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آنها درشهرنشینی(http://anthropology.ir/node/470) .

-      لنگ، جان (1388). آفرینش نظریه معماری، ترجمه: علیرضا عینی فر،انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

-      محمدنژاد، مریم؛ بهزادفر، مصطفی؛ شاهی، جواد (1387). مکانیابی مبلمان شهری با استفاده ازGIS. دوماه شهرنگار، شماره 50، صص. 40-48.

-      مهندسین مشاور پارهاس و همکاران (گروه مشاوران همکار) (1383). چارچوب طراحی شهری اراضی عباس آباد، شرکت نوسازی عباس آباد.

-      ناظرزاده کرمانی، فرهاد (1368). نمادگرایی در ادبیات نمایشی، انتشارات برگ، چاپ دوم، تهران .

-      واحددوست، مهوش (1381). رویکردهای علمی به اسطوره شناسی، سروش، تهران .

-      یونگ ،کارل گوستاو (1352). انسان و سمبول هایش، صارمی، طالب، امیرکبیر، تهران .

-      Alexander C, Poyner B (1970). The atoms of environmental structure, Emerging Methods in Environmental Design and Planning, Gary T. Moore ed., The MIT Press, pp. 308-321.

-      Article (2016). Retrieved from: ReuvenBarOn.org Website provides information on the Bar-On model of emotional-social intelligence (EI) and closely-associated concepts, at September 2016; 09:25 AM.

-      Barker Roger (1968). Ecological psychology: concepts and methods for studying the environment of human behavior. Stanford, CA: Stanford University Press.

-      Burchard JE, Bush Brown A (1966). The Architecture of America, A Social and Cultural History, Boston; little, Brown.

-      Dubos R (1965). Man Adapting, New Haven: Yale University Press.

-      Ego Defensive Styles as Emotional Intelligence (Bar-On EQ i) and the Effects of Demographic Characteristics on Defensive Styles Among Bank Employees (2015). Amirinia et al, Int. J. Rev. Life. Sci., Vol. 5, No. 3, pp. 829-836, ISSN 2231-2935, Research Article.

-      Jacobs J (1965). The Death and Life of Great American Cities. Harmondsworth: Penguin

-      Kepes G (1966). Sign, Image, Symbol, New York: George Braziller.

-      Klee GD, et al (1967). An Ecological analysis of Diagnosed Mental Illness in Baltimore, in R.R.Moore et al. eds., Psychiatric Epidemiology and Mental Health Planning,Washington D.C.: American Psychiatric Association.

-      Lawton MP (1977). An ecological theory of aging applied to elderly housing, Journal of Architectural Education 31, No. 1, pp. 6-10.

-      Paul W (1971). The Pivot of the Four Quarters: A Preliminary Enquiry into the Origins and Character of the Ancient Chinese City, Aldine Publishing Company.

-      Robbinz S (2002). Cognitive Acts and Problem Solving, Journal of Cognitive, 12.191- 197Schmacher, A. (2006). Cognition andAdjustment. New York, Academic Press.

-      Whyte WH (1980). The Social life of Small Urban Spaces, Washington D.C.: The Conservation.