دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389 (1) 
1. سازگاری ساختاری سیستم های صنعتی ساختمان سازی

جلیل اولیا؛ علیرضا تقدیری؛ سارا قنبرزاده قمی