ارزیابی عملکرد سیستم های ایستای انرژی (دیوار ترومپ و پدیده گلخانه ایبر میزان مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه علم و صنعت

10.30475/isau.2019.87945