نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از آسیب‌های معماری معاصر ایران تضعیف هویت و مولفه‌های آن مانند حس تعلق به مکان است که در نتیجه کم‌توجهی به ابعاد معناشناختی و خوانش اثر در ایده‌پردازی طراحی و آموزش ایجاد می‌شود.نشانه‌ها به عنوان شاخص‌ترین عوامل معنایی و موثر بر خوانش، می‌توانند عاملی تاثیرگذار در ارتقای حس مکان و هویت از طریق ارتباط با مخاطب باشند. این درحالی است که امروزه غالباً کپی‌برداری از نمونه‌ها، روش اصلی ایده‌پردازی در سطوح آموزشی است که به بی‌هویتی منجر خواهد شد. پیشینه پژوهش عمدتاً بر تحقیقاتی اشاره دارد که بر الگوهای طراحی، ادبیات موضوع نشانه و عوامل موثر بر خوانش و نیز منابع برداشت ایده و بررسی جایگاه آن در فرآیند طراحی تمرکز یافته‌اند و در این میان خلا رویکرد معنامحوری در ایده‌پردازی محسوس است. سوالات تحقیق بر چیستی عوامل موثر بر فرآیند ایده‌پردازی و نیز چگونگی روابط میان آن‌ها در جریان آموزش معنامحور طراحی از دیدگاه نشانه‌شناختی اشاره دارد. پژوهش در راستای دست‌یابی به هدف اصلاح فرآیندهای آموزش طراحی در مرحله ایده‌پردازی با بهره‌گیری از اصول نشانه‌شناسی در ساحت خوانش مخاطب، به تحلیل مسیر، تحلیل عامل و سپس مدل‌یابی می‌پردازد. از آن‌جا که بهره‌گیری از مبانی نشانه‌شناسی مستلزم توجه به عوامل «انسانی»، «زمانی» و «مکانی»ِ موثر بر تصورات ذهنی است، بر این اساس و از طریق روش‌های تحقیق کیفی درکنار روش‌های پیمایشی و همبستگی، مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر فرآیند ایده‌پردازی "تحلیل پژوهش محور"، "ابعاد زیبایی شناختی"، "ابعاد روان شناختی"، "ارزیابی خوانش محور جمعی نشانه‌ها" شناسایی شد و مدل پیشنهادی، به صورت فرآیند چرخه‌ای با محوریت ارزیابی ادراک مخاطبان معرفی گردید.

چکیده تصویری

مدل‌یابی فرآیند ایده‌پردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانه‌‌شناختی (نمونه موردی: طراحی مسکن)

تازه های تحقیق

- یکی از راهکارهای معنامحور نمودن آموزش طراحی مسکن، بهره‌گیری از اصول نشانه‌شناسی در فرآیند ایده‌پردازی و از طریق توجه بر ادراک مخاطبان است.
- بهره‌گیری از دانش نشانه‌شناسی، مستلزم توجه به عوامل «انسانی»، «زمانی» و «مکانی»ِ موثر بر تصورات ذهنی مخاطبان است.
- مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر فرآیند ایده‌پردازی "تحلیل پژوهش‌محور"، "ابعاد زیبایی‌شناختی مخاطبان"، "ابعاد روان‌شناختی مخاطبان"، "ارزیابی خوانش‌محور جمعی مخاطبان از نشانه‌ها" است که به صورت فرآیند چرخه‌ای با محوریت ارزیابی ادراک مخاطبان معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The modeling of ideation process in architectural design instruction by semiotic approach (Case study: Residential design)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Etemadipour 1
  • Jamaleddin Mahdinejad 2

1 Ph.D in Architecture, Department of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Extended Abstract
Objective and background: One of the main problems in contemporary Iranian architecture is the loss of identity and its related factors, such as a sense of attachment to the place due to neglecting the semiotic aspects of architectural reading and design in instruction ideation. The design meaning and indicators are effective in creating identity, beauty, and pleasure in architectural work via giving rise to an internal perception of space. Semiotics provide the most important meaning factors and can effectively upgrade the sense of place for a better relationship between architecture and users. Using the principles of semiotics is one of the best solutions to investigate how meaning is granted to space. As the most distinct semantic factors in creating mental associations via relying on the concept of implication, symbols can effectively enhance the sense of place in relation to the audience. Thus, using semiotics from the perspective of the designer's relationship with the audience in instructing design can be a step towards granting meaning to space and creating a sense of place for the users. However,  the imitation and copying of samples result in a lack of identity and social culture. Ideation is one of the most seminal and most important parts of the design instruction process. Therefore, the negligence of the meaning in the design process can also affect the ideation process because the final design is the representation and reflection of the ideas. The ideas mentioned in the literature review, including "patterns of design," 'sign," and effective factors on readability," show that previous researches have neglected the semiotic approach in ideation. Therefore, there is a need for a semiotic approach. In this study, the first research question is: "what are the effective factors in the creation of ideation process" and the second question is: "How is the relationship between the effective factors in design instruction process based on semiotics." The factors of  'human,' 'time' and 'place' that are effective on mental images should be considered when semiotic is used. This research aims to correct the design instruction process in ideation levels using semiotics by emphasizing the users' perception.
Method: The qualitative and quantitative research methods, path analysis, factor analysis, and modeling have been used in this research. The quantitive research method can be defined in two phases. In the first phase, the "cross-sectional survey" is used for exploring the user community, and the correlation method is used in the second phase. The survey study method begins without any presumption. In this article, the opinions of a group of architecture students and their professors on the research subject have been collected in the form of a questionnaire, and at the end, based on this information, concepts and effective variables are identified, and factor analysis is performed. The second phase of the research begins with the assumption obtained from the survey. This study is of descriptive-analytical type in terms of the method because, because in addition to showing the facts, the reasons for the problems are also explained.
Finding: According to the findings, "the research-oriented analysis" directly influences the dependent variable. Moreover,  the "aesthetic aspects" that act as the intermediary variable are influenced by the "research-oriented analysis" because the aesthetic aspects differ based on the social-cultural background. Thus, it is necessary to recognize the aesthetic aspects of the context's social culture through research-oriented analysis in the instruction process. On the other hand, it influences other factors such as "ideation" and "collective reading-oriented evaluation of the signs". Another intermediary variable that influences the dependent variable based on the model is the aesthetical aspect. One of the factors influencing the reading and perception of the signs is the psychological issues. Since the reading and perception of users are the main parts of semiotics, "the collective reading-oriented evaluation of signs" also plays as another intermediary variable in the formation of the model. This could increase the audience's satisfaction since their needs are met.  Also, the design idea is presented for the audience's collective evaluation, and the model forms the "research-oriented analysis" in case of dissatisfaction. That is because dissatisfaction with an idea shows inadequacy and/or imprecision in the identification of the context and the semiotic researches. Hence, the ideation is repeated until the audience's satisfaction is achieved in the evaluation stage.
Conclusion: The results show that "research-oriented analysis", "aesthetic aspects", "psychologists aspects", and "collective perception-based evaluation of signs" are the effective factors in the creation of the ideation process. The proposed model is introducing a cycle that concentrates on the evaluation of user's perceptions by signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instruction
  • Ideation
  • Design
  • Semiotic
ادیب، مرتضی. سعید نوروزیان ملکی،(1397)، چارچوب مفهوم پایداری در طراحی محیط از دیدگاه معماران و معماران منظر، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(4)، 305-283.
الکساندر،کریستوفر،(1396)، معماری و راز جاودانگی، مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
امینی، سارا. محمدمنصور فلامکی. غزال کرامتی،(1398)، گونه­شناسی خیال در فرایند طراحی معماری، باغ نظر،16(72)، 64-53.
باستانی، مهیار. امیر سعید محمودی،(1397)، روش­های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری، هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی،23(1)، 18-5.
باقری، سحر. علیرضا عینی­فر،(1395)، تدقیق و تحدید حوزه شمول و نمود نشانه­ها در معماری، آرمان­شهر،9(17)، 1-10.
براون، مایکل،(1396)، تفکر معمارانه: فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش، سعید حقیر، تهران: فکر نو.
پاکزاد، جهانشاه. الهه ساکی،(1393)، تجربه زیبایی شناختی محیط، هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی،19(3)، 14- 5.
پالاسما، یوهانی، (1395)، دست متفکر، حکمت وجود متجسد در معماری، علی اکبری، تهران: پرهام.
پناهی، سیامک. رحیم هاشم­پور. غلامرضا اسلامی،(1393)،معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، هویت شهر. 17(8)، 34-25.
تقوائی، حسین،(1391)، از سبک تا هویت در معماری، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 17(2)، 73-65.
دباغ، امیر مسعود. سید مصطفی مختاباد،(1390)، تاویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی، هویت شهر،55(72)، 39-59.
دلاور، علی،(1397)، روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران: انتشارات ویرایش.
روشن، محبوبه. شیبانی، مهدی،(1394)، نشانه شناسی و معنا یابی مفاهیم عرفان شناختی در معماری و شهرسازی با تلفیق عرفان اسلامی و رمزگان امبرتوکو، مدیریت شهری،14(38)، 172-151.
سرمد، زهره. عباس بازرگان. الهه حجازی،(1395)، تهران: نشر آگه.
سلیمانی، سارا. صلاح الدین مولانایی، (1396)، ارائه الگوی کارآمد جهت ارتقا سازه به دانشجویان معماری، معماری و شهرسازی آرمان­شهر، 10(19)، 33-23.
صحراگرد منفرد، ندا،(1394)، مدل مولفه­های طراحی مرکز محله مشارکت محور با رویکرد ادراکی (نمونه موردی: مرکز محله چیذر)، تهران:پایان نامه دکتری دانشگاه علم و صنعت.
طیبی، امیر. کامران ذکلوت،(1396)، تصویر ذهنی گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رویکرد نظریه زمینه­ای، صفه، 27(77)، 78-63.
غریب­پور، افرا،(1398)، سنجش امکان توجه به مولفه­های فرهنگی در آموزش دوره پایه طراحی معماری، هویت شهر، 13(2)، 20-5.
فلاحت، محمد صادق. سمیرا نوحی،(1391)، ماهیت نشانه­ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی،17(17)، 25- 13.
فلامکی،محمد منصور. علیرضا غفاری،(1395)، بازتاب نظریه های نشانه شناسی در خوانش معماری و شهر، مدیریت شهری، 45، 350-339.
فیضی، محسن. لیلا علی­پور. اصغر محمد مرادی،(1396)، برداشت ساختاری از مصادیق معماری، نامه معماری و شهرسازی، 10(19)، 5-22.  
قاسمی، وحید،(1392)، مدل­سازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، تهران: جامعه شناسان.
کلالی، پریسا. آتوسا مدیری،(1391)، تبیین نقش مولفه معنا در فرایند شکل گیری حس مکان، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 17(2)، 51-43.
گرجی مهلبانی، یوسف، (1386)، تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن، صفه، 16(45)، 123-106.
لاوسون، برایان(1384)، طراحان چگونه می­اندیشند، ابهام زدایی از فرایند طراحی، حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه بهشتی.
لینچ، کوین،(1393)، تئوری شکل شهر، سید حسین بحرینی، تهران: دانشگاه تهران.
میرگذار لنگرودی، صدیقه. نوروز برازجانی، ویدامنصوری، محمد ضیمران،(1398) روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران(، باغ نظر، 16(77)، 79-52.
ناری قمی، مسعود. سید امیر سعید محمودی،(1395)، اهمیت بکارگیری دانش تجربی در آموزش معماری، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی،21(3)، 66-53.
ندیمی، حمید. سمیه شریف زاده،(1395)، جستاری در کاربرد دفترچه فرایند به عنوان ابزاری کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری، هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 21(2)، 44-33.
ندیمی، حمید. فرهاد شــریعت­راد،(1391)، منابع ایده­پردازی معماری، جستاری در فرآیند ایده­پردازی چند معمار از جامعه حرفه­ای کشور، هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 17(2) ، 14-5.
نظیف، حسن. قاسم مطلبی،(1398)، ارائه مدل مفهومی از خوانایی با تکیه بر تصور ذهنی، باغ نظر، 16(78)، 78-71.
هادیان، محمد. حسنعلی پورمند،(1393)، طرحمایه در معماری: یک ضرورت در فرایند طراحی و چالش­های آموزش آن در دانشکده­های معماری، هنرهای کاربردی، 3(4)، 80-73.
Alexander, C.(1966). Notes on the synthesis of form.Cambridge:Harvard university press.
Alexander, V. N. (2013) Creativity: Self-Referential Mistaking, Not Negating. Biosemiotics, 6, 253-272.
Appleyarde,D,(1969), Why buildings are known. Environment and behavior, 1 (2), 131-156.
Finke, R.A.Word, T.B. Smith, S.M.(1992). Creative cognition : Theory , Research and application ,Cambridge: MIT press.
Friedman, Alon. Martin Thellefsen, (2015), Concept theory and Semiotic in knowledge organization, Journal of documentation, 67, 644-674.
Goldschmidt,G.(1991). The dialectics of Sketching, creativity research journal,4(2),123-143.
Goodman,L,A,(1961), sampling Snowball,Annals  of mathematical statistics ,32(1),148-170.
Groat, Linda. David Wang,(2002), Architectural research method. Jhon Wiley &sons publication.
Johansen, Juergen Dennis . Larsen, Svndaryk, (2002) Signs in use, An introduction to semiotics, D.L. Gorlee . G.Irons, London:Routledge.
Kaplan,S. Kaplan,R,(1989), The visual environment:LPublic participation in design and planning,journal of social issues, 45(1), 59-86.
Kline, B,(2010), Principles and practice of structural equation modelling, New York: The Guilford press.
Parsaee, Mojtaba. Mohammad Parva & Bagher Karimi, (2015), Space and place concepts analysis based on semiology approach in residential architecture, HBRC Journal, 11(3), 368-383.
Rudy Trisno, Nathanael Hanli, Petrus Rudi Kasimun and Fermanto Lianto,(2019),the Meaning of Means: Semiology in Architecture Case Study: Villa Savoye, Engineering and Technology, 10(02), 2019, 653–660.
Schon, D.A.(1985), Designing: types and worlds, Design studies, 9, 181-190.
Smith, M.(1998), The tools designers use, What do they reveal about design thinking, Edinburgh:Napier university press.
Tribe, M, (1974), Stadtgestaltung Theoric Und Praxis, English: Bertelsmann.
Verbruggen, Sven,(2014) Poiesis or Semiosis in Architectural Design Practice, Architecture & Education Journal, 11, 225-240.