نشریه معماری و شهرسازی ایران  برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌ تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله، از نویسندگان مبلغی دریافت نمی شود. مدارک ارسالی بررسی شده در صورت تکمیل مدارک، مقاله جهت بررسی اولیه ارسال می شود. در این مرحله با ارسال ایمیل از جانب نشریه، نویسندگان محترم  مبلغ 1.500.000 ریال را برای ارزیابی اولیه پرداخت و تصویر فیش واریزی را در پروفایل خود، بارگذاری می کنند. پس از بررسی اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از طریق ایمیل از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

مراحل پرداخت

موارد

هزینه

ارسال مقاله

سابمیت و ارسال نسخه اولیه مقاله

بدون هزینه

مرحله اول

ارزیابی اولیه تحریریه

1.500.000 ریال

مرحله دوم

ارزیابی توسط داوران

3.500.000 ریال

مرحله سوم

ویراستاری فارسی

10.000.000 ریال

صفحه آرایی

دریافت کد DOI

مجموع هزینه ها

15.000.000 ریال

  

*******************************************************************************

توجه به نکات زیر ضروری می باشد: 

نکته1: پس از دریافت ایمیل مربوط به واریز هزینه داوری، هزینه را پرداخت کرده و تصویر انتقال وجه یا فیش واریزی را در پروفایل شخصی خود بارگذاری نمایید. 

شماره حساب: بانک تجارت شعبه دلاوران ۱۱۴۴۱۰۸۸۸                              شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۷۲۳۲۲

نکته 2: هزینه ویراستاری انگلیسی، جداگانه دریافت می شود.

نکته 3: هزینه داوری مقالات رد شده عودت داده نخواهند شد.